przystąpieniu do sporządzenia MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska


 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

                       
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 16 marca 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXVII.231.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4 informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr  2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 marca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (15 marca 2017, 09:31:31)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (17 marca 2017, 12:30:24)
Zmieniono: zmiana katalogu i tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485