Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skarga ma na celu zwrócenie uwagi właściwym organom na wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku działania lub zaniechania. Przedmiotem skargi może być w szczególności:
a)  zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników,
b)  naruszenie praworządności,
c)  naruszenie interesów skarżących,
d) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
e)  nienależyte załatwienie wniosku,
f)  niezałatwienie wniosku w terminie określonym przez ustawę lub wskazanym przez organ w zawiadomieniu.
 
Wniosek, to wystąpienie jednostki lub grupy osób, zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań lub ulepszeń spraw wchodzących w zakres zadań organów samorządowych. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
a) ulepszenia organizacji,
b) wzmocnienia praworządności,
c) usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
d) ochrony własności,
e) lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
O tym, czy pismo należy zakwalifikować jako skargę lub wniosek decyduje  jego treść, a nie forma zewnętrzna.
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
  • Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz kierownicy referatów - w każdy dzień tygodnia, w godzinach pracy Urzędu;
  • Przewodniczący Rady Gminy - w każdy wtorek od 16:00 do 17:00,  w przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru, możliwy jest kontakt telefoniczny.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy i Rady Gminy:
1) pisemnie;
2) w formie elektronicznej;
3) telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu;
3) ustnie do protokołu.
 
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane do Wójta Gminy lub Urzędu Gminy załatwia w ramach właściwości organ, do którego były adresowane.
 
Jeśli Wójt Gminy nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
 
Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków:

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków;
  • zarządzenie nr Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 0050.48.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Opłaty:        
Wniesienie skargi lub wniosku zwolnione jest z opłat skarbowych.
 
Termin odpowiedzi:
Załatwianie skarg i wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
 
Tryb odwoławczy:
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (13 sierpnia 2021)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 sierpnia 2021, 13:36:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3283