DANE STATYSTYCZNE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Gmina Dąbrowa Chełmińska jest jedyną Gminą Powiatu Bydgoskiego położoną na prawym brzegu Wisły.
Na obszarze Gminy zlokalizowane są 22 wsie, połączone w 15 sołectw.
Gmina Dąbrowa Chełmińska posiada wielką różnorodność szaty roślinnej i wyjątkowo liczne gatunki roślin i zwierząt.
Z uwagi na położenie w pobliżu rozwijającego się Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy oraz posiadanie chronionych terenów krajobrazu nadwiślańskiego i wydzielonych terenów pod inwestycje, stanowi atrakcyjne miejsce nie tylko dla turystyki i wypoczynku, ale również do zamieszkania i działalności gospodarczej.
Jest Gminą rolniczą. Grunty rolne zajmują około 40% powierzchni gminy, natomiast lasy 47%, pozostałe grunty (pod budynkami, podwórzami, drogami, czy zbiornikami wodnymi) zajmują około 13% powierzchni Gminy.

Obszar Gminy wynosi 12.504 ha. W ogólnej powierzchni Gminy zajmują:

UŻYTKI ROLNE - 5 290 ha
w tym:

 • grunty orne - 3 858 ha;
 • sady - 32 ha;
 • łąki trwałe - 715 ha;
 • pastwiska trwałe - 363 ha;
 • grunty rolne zabudowane - 129 ha;
 • grunty pod rowami - 46 ha;
 • grunty pod stawami - 2 ha.

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE 563 ha
w tym:

 • tereny mieszkaniowe 199 ha;
 • tereny przemysłowe - 18 ha;
 • inne tereny zabudowane - 30 ha;
 • zurbanizowane tereny niezabudowane - 28 ha;
 • tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - 8 ha
 • drogi - 218 ha;
 • tereny kolejowe - 61 ha;
 • użytki kopalne - 1 ha;


GRUNTY POD WODAMI - 440 ha
w tym:

 • płynące - 358 ha;
 • stojące - 82 ha;


UŻYTKI EKOLOGICZNE - 67 ha


NIEUŻYTKI - 201 ha


TERENY RÓŻNE - 19 ha


Liczba ludności Gminy

Liczba stałych mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.  wynosi 8276 osób.
Statystyka zdarzeń rzeczywistych dla Gminy Dąbrowa Chełmińska,
Opracowana w oparciu o dane Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełm. Przedstawia się następująco:


Objaśnienia:
Dokumenty tożsamości - wydane lub wymieniane dokumenty tożsamości
Migracje - zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania
Przemeldowania - przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 12:12:37)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (17 stycznia 2023, 17:48:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28552