OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Droga powiatowa - wszczęcie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 15 lutego 2018r.   na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Zastępstwo: inkasent

Informujemy, że od dnia 15 lutego 2018 r. odczytu wodomierzy i wystawiania faktur za wodę i ścieki dokonywał będzie Patryk Żółtek.Nowy inkasent będzie pełnić swoje obowiązki w zastępstwie za Pana Wojciecha Chachowskiego [...]

Licytacja nieruchomości

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z prośbą o upublicznienie informacji - obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości w miejscowości Słończ.  [...]

OGŁOSZENIE O XXXVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017,   poz. 1875 z późn.zm..) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy [...]

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Borki

    ZAPROSZENIE         NA ZEBRANIE WIEJSKIE   mieszkańców sołectwa Borki   które odbędzie się w świetlicy w Borkach    [...]

nabór kandydatów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały [...]

Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

OGŁOSZENIE O XXXVII SESJI RADY GMINY

podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017,   poz. 1875 z późn.zm..) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy [...]

prace związane z budową sieci wodociągowej

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że w dniach 15-17 listopada 2017 r. na ul. Linie w m. Dąbrowa Chełmińska prowadzone będą prace związane z budową sieci wodociągowej. Mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.  Za utrudnienia [...]

Prace związane z budową sieci wodociągowej.

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że w dniach 8-9 listopada 2017 r. w ul. Nowej w m. Dąbrowa Chełmińska prowadzone będą prace związane z budową sieci wodociągowej. Dla mieszkańców udostępniony zostanie parking przy OSP w [...]

Linia 400 kV - pozwolenie na budowę

Dnia 9 listopada br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 6 listopada dotyczące wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę (na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja dotyczy działki o nr. ewid. 5129 w obrębie 0012 Otowice [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61 Silny wiatr

                                         Ostrzeżenie meteorologiczne nr [...]

Droga w Ostromecku - umorzenie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 06 października 2017r.   Działając na podstawie art. 49 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j. [...]

Uwaga :wilki

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska prosi mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz hodowlanych. Zaobserwowano bowiem na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska wilki. [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji [...]

Linia 400 kV - lista nieruchomości

dnia 26 września wpłynęło do tut. Urzędu pismo z dnia 22.09 (znak: WIR.II.747.16.2017.AKD(D))  z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji:OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca [...]

Linia 400 kV - wyłączeniu załącznika nr 2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017  r. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., [...]

Pomoc dla GOSTYCYNA

APEL O POMOCW nocy z II -12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Gostycyn przeszedł front burzowy w wyniku którego powstały rozległe zniszczenia.W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych. Mile widziana jest każda forma [...]

Pomoc dla KĘSOWA

APEL O POMOCPrzez Gminę Kęsowo 11 sierpnia przeszedł front burzowy z ulewnym deszczem i bardzo silnym wiatrem. Wiele budynków mieszkalnych i gospodarskich jest uszkodzonych, a straty w budynkach mieszkalnych są bardzo duże. Ogromne zniszczenia [...]

Pomoc dla powiatu chojnickiego

18 sierpnia br. do tutejszego Urzędu wpłynęło pisma Starosty Chojnickiego:Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy<..>Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami [...]

Niższy wiek emerytalny - informacja KRUSu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące [...]

Budowa linii 400 KV - Postępowanie administracyjne

W dniu 23 czerwca br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła prośba Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o upublicznienie obwieszczenia (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych [...]

OGŁOSZENIE O XXXI SESJI RADY GMINY

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016,   poz. 446  z późn.zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XXX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.   z 2016,   poz. 446  z późn.zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Postępowanie administracyjne: Wod - kan Nowy Dwór

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej, [...]

OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY

                       OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO

OGŁOSZENIE w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia Jeziora "DUŻA REPTÓWKA" w miejscowości Pień [...]

Zamknięcie drogi w Gzinie-NOWY

Z uwagi na remont urządzenia pasa drogowego w dniu 18.04.2017r. zostanie zamknięty odcinek ul. Długiej w Gzinie od ul. Okrężnej do ul. Dolnej. Objazd ul. Okrężną i ul. Dolną [...]

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przedstawił ocenę obszarową jakości wody dla gminv Dąbrowa Chełmińska, z której wynika, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska spełnia [...]

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016,    poz. 446  z późn.zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Roboty geologiczne - wykonawca

Informujemy, że na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, roboty geologiczne, o których mowa w , będą wykonywane przez Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak.Telefon kontaktowy: W. Mostowski 605 977 394 [...]

OGŁOSZENIE O XXVII SESJI RADY GMINY

      OGŁOSZENIE                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy [...]

OGŁOSZENIE O XXVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały Rady [...]

konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

 WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Ostrzeżenie: Ptasia grypa H5N8

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji:INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIUGłówny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu [...]

OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY GMINY

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XXIII SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

GOPS poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dąbrowie Chełmińskiej  poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dzieci, [...]

Konsultacje społeczne: Współpraca z NGO

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl : [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.10.2016 ROKU

  Na podstawie § 27 załącznika nr 10 do Uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska                    z dnia 23 października [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 29.09.2016 r.

Na podstawie § 27 załącznika nr 11 do Uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw  w  gminie Dąbrowa Chełmińska (Dz.U. Woj.-Pom. z 2014r., [...]

WYNIK PRZETARGU

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   Dnia 14.09.2016 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z [...]

Zmiana grafiku pracy przychodni zdrowia

W związku z długotrwałą nieobecnością w pracy lekarza i pielęgniarki nastąpiła zmiana planu pracy przychodni zdrowia. Od dnia 12.09.2016 r. obowiązuje nowy grafik pracy lekarzy i pielgniarek. Przychodnia w Ostromecku będzie do [...]

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778] zawiadamiam, że dnia 26 [...]

OGŁOSZENIE O XX SESJI RADY GMINY

                                [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-linia 400 kV

Dnia 1.07.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła informacja: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.38.2016 zatwierdzającej " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na [...]

zawiadomienie o zakończeniu postepowania dot budowy linii 400 kV

W dniu 28.06.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła prośba o wywieszenie na tabl. ogł. i opublikowanie na BIP urzędu poprawionego zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. [...]

OGŁOSZENIE O XIX SESJI RADY GMINY

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, [...]

OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach "rodzina programu 500 +" można składaćosobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, w dni robocze w [...]

Wyniki konsultacji społecznych

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska celem uzyskania opinii o utworzeniuwspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego Na podstawie uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy [...]

Obwieszczenie: Postępowanie administracyjne ws. projektu robót geodezyjnych

Bydgoszcz, dnia 18 marca 2016 roku OŚ.III.6540.6.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze /jedn. tekst z 2015 roku, Dz. U. poz.196 /, w związku z art. 80 ust. 3 [...]

Wszczęcie postępowania - budowa osiedla w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska, 17.03.2016 r. 6220.II.01.04.2016.AKB ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zgodnie z art. 39, 40 i art. [...]

Aktywny Samorząd

Wicestarosta Bydgoski informuje, że Powiat Bydgoski przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 r., który skierowany jest do osób niepełnosprawnych o oferuje wsparcie ze środków PFRON.Moduł I: Obszar A [...]

Ogłoszenie Zarządu Województwa: udział społeczeństwa - ocena planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

Ogłoszenie Zarządu Województwa informujące o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020Na [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 3.02.2016r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 3.02.2016r. Na podstawie § 27 załącznika nr 3 do uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

ZAKAZ POSŁUGIWANIA SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu [...]

Postanowienie: wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowieniem nr 680/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2016 r. stwierdzono wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Pana Krzysztofa Zbigniewa Palińskiego, wybranego w okręgu wyborczym nr 4. [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy.

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 154 [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą utworzono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta [...]

OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Aktualizacja danych w rejestrach gruntów - wysokość podatku

KOMUNIKAT Niniejszym informuję, że Starosta Bydgoski zakończył modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. W wyniku w/w modernizacji w wielu przypadkach zmieniły się dane w rejestrach gruntów, [...]

Awaria telefonów

Informujemy, że nastąpiła awaria głównych linii abonenckich Urzędu Gminy. W związku z brakiem jednoznacznej informacji od dostawcy usługi o terminie usunięcia awarii nr telefonu 52 38 16 005; 52 38 16 056, 52 36 46 055 są NIEAKTYWNE DO [...]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W terminie od 1 października do 20 października 2015 roku przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

OGŁOSZENIE O XIV SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XIII SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) zwołuję w trybie Nadzwyczajnym  XIII  Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia PZP województwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO - POMORSKIEGONa podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Sejmik [...]

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OGŁOSZENIE O XII SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) XII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z [...]

OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) XI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

informacja o wyniku przetargu: Dzierżawa lokalu usługowego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   Dnia 22.07.2015 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się na dzierżawę na okres 5 lat, lokalu usługowego z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 31,50 m², [...]

Nieczynna przychodnia zdrowia

W DNIACH 17-28 SIERPNIA PRZYCHODNIA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ JEST NIECZYNNA Z POWODU REMONTU.     PLAN PRACY PRZYCHODNI NA DNI 17 – 28 SIERPNIA 2015 CZARŻE            17.08 [...]

OGŁOSZENIE O IX SESJI RADY GMINY

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 27.05.2015 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.   1) [...]

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego                Na podstawie art. 38 ust. 1 i [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 [...]

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska          Działając   na   podstawie   art. 35   ust. 1   ustawy   z   dnia   21   [...]

Komunikat o zagrożeniu upraw

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wystosował komunikat o zagrożeniu upraw następujących roślin: Rzepak ozimy JabłońPełna treść komunikatów znajduje w poniższym załączniku  [...]

Konsultacje społeczne: „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi...”

W związku z koniecznością przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze [...]

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z [...]

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2015 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GO.271.2.2014 O CENĘ NA DOSTARCZENIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DO SZKÓŁ, USŁUG CATERINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GO.271.2.2014Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w zawiązku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GO.271.1.2014 O CENĘ (ZA GODZINĘ ZEGAROWĄ) WYKONYWANIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ DZIECI

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w zawiązku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Kierownik [...]

ZAWIADOMIENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO O WYŁOŻENIU OPERATÓW OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

Zawiadomienie Starosty Bydgoskiegoo wyłożeniu operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, utworzenia obiektowej mapy numerycznej [...]

Ogłoszenie o pracach geodezyjnych na terenie Gminy

POSTAĆ DOKUMENTU (PLIK DO POBRANIA): [...]

KOMUNIKAT AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

KOMUNIKAT AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAw sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [...]

Zmiana nazwy ulicy-wymiana dowodu osobistego

W związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie przypominamy o obowiązku wymiany dowodów osobistych.zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych:Art. 40. 1. Posiadacz dowodu osobistego ma [...]

Wymiana dowodów osobistych

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów osobistych Tzw. "nowe" dowody osobiste ("plastikowe") wydawane są na okres 10 lat, zaś osobie która  otrzymała dowód osobisty nie uzyskawszy pełnoletności na okres 5 lat. UTRACONE DOKUMENTY [...]

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny

W przypadku zdarzeń związanych ze znalezieniem rannej, dzikiej zwierzyny jest możliwość uzyskania porady i pomocy w uruchomionym przez ANIMAL PATROL Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w miejscowości Olimpin. Ośrodek działa całodobowo.Można [...]

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać  z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, [...]

Wnioski z dotychczasowych kontroli podatkowych

Na podstawie dotychczasowych kontroli podatkowych stwierdzono, że najczęstszym błędem w deklaracjach podatkowych było zaniżenie powierzchni użytkowych budynków  lokali, polegające na niewliczaniu powierzchni piwnic oraz [...]

Zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków

SZANOWNI MIESZKAŃCY! W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silne trujące [...]

Prośba o aktualizacje deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podaje do wiadomości mieszkańców (podatników podatku od nieruchomości), że od miesiąca lipca br. zostaną podjęte czynności  zmierzające do weryfikacji złożonych informacji w sprawie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij