OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości: Sprzedaż/Dzierżawa

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w [...]

Postępowanie administracyjne: Wod - kan Nowy Dwór

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej, [...]

OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY

                       OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO

OGŁOSZENIE w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia Jeziora "DUŻA REPTÓWKA" w miejscowości Pień [...]

Zamknięcie drogi w Gzinie-NOWY

Z uwagi na remont urządzenia pasa drogowego w dniu 18.04.2017r. zostanie zamknięty odcinek ul. Długiej w Gzinie od ul. Okrężnej do ul. Dolnej. Objazd ul. Okrężną i ul. Dolną [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowa linii 400kv

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r., znak WOO.4202.1.2015.KŚ.50, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu realizacyjnego [...]

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przedstawił ocenę obszarową jakości wody dla gminv Dąbrowa Chełmińska, z której wynika, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska spełnia [...]

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016,    poz. 446  z późn.zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Roboty geologiczne - wykonawca

Informujemy, że na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, roboty geologiczne, o których mowa w , będą wykonywane przez Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak. Telefon kontaktowy: W. Mostowski 605 977 [...]

OGŁOSZENIE O XXVII SESJI RADY GMINY

      OGŁOSZENIE                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 [...]

OGŁOSZENIE O XXVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Roboty geologiczne

Państwowy Instytut Geologiczny pismem GP/073-04/2017 z dnia 5 stycznia br (data wpływu: 17.01.2017 r.) zawiadamia, że na podstawie Decyzji nr OŚ.III.6540.6.2016 z dnia 31 maja 2016 r. wydanej przez Starostę Bydgoskiego, w okresie 23 stycznia - [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały Rady [...]

konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

 WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Ostrzeżenie: Ptasia grypa H5N8

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji: INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), [...]

OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY GMINY

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

OGŁOSZENIE O XXIII SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

GOPS poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dąbrowie Chełmińskiej  poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dzieci, [...]

Konsultacje społeczne: Współpraca z NGO

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.10.2016 ROKU

  Na podstawie § 27 załącznika nr 10 do Uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska                    z dnia 23 [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 29.09.2016 r.

Na podstawie § 27 załącznika nr 11 do Uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw  w  gminie Dąbrowa Chełmińska (Dz.U. Woj.-Pom. z [...]

WYNIK PRZETARGU

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   Dnia 14.09.2016 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Zmiana grafiku pracy przychodni zdrowia

W związku z długotrwałą nieobecnością w pracy lekarza i pielęgniarki nastąpiła zmiana planu pracy przychodni zdrowia. Od dnia 12.09.2016 r. obowiązuje nowy grafik pracy lekarzy i pielgniarek. Przychodnia w Ostromecku będzie do [...]

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778] zawiadamiam, że [...]

OGŁOSZENIE O XX SESJI RADY GMINY

                                [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-linia 400 kV

Dnia 1.07.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła informacja: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.38.2016 zatwierdzającej " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na [...]

zawiadomienie o zakończeniu postepowania dot budowy linii 400 kV

W dniu 28.06.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła prośba o wywieszenie na tabl. ogł. i opublikowanie na BIP urzędu poprawionego zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. [...]

OGŁOSZENIE O XIX SESJI RADY GMINY

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) i na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy [...]

OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016, poz. 446) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach "rodzina programu 500 +" można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, w dni robocze w [...]

Wyniki konsultacji społecznych

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego Na podstawie uchwały Nr V/43/03 Rady [...]

Obwieszczenie: Postępowanie administracyjne ws. projektu robót geodezyjnych

Bydgoszcz, dnia 18 marca 2016 roku OŚ.III.6540.6.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze /jedn. tekst z 2015 roku, Dz. U. poz.196 /, w związku z art. 80 [...]

Wszczęcie postępowania - budowa osiedla w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska, 17.03.2016 r. 6220.II.01.04.2016.AKB ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zgodnie z art. [...]

Aktywny Samorząd

Wicestarosta Bydgoski informuje, że Powiat Bydgoski przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 r., który skierowany jest do osób niepełnosprawnych o oferuje wsparcie ze środków PFRON. Moduł I: Obszar A [...]

Ogłoszenie Zarządu Województwa: udział społeczeństwa - ocena planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

Ogłoszenie Zarządu Województwa informujące o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 [...]

OGŁOSZENIE O XVII SESJI RADY GMINY

  OGŁOSZENIE      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 3.02.2016r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 3.02.2016r. Na podstawie § 27 załącznika nr 3 do uchwały Nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

ZAKAZ POSŁUGIWANIA SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu [...]

Postanowienie: wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowieniem nr 680/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2016 r. stwierdzono wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Pana Krzysztofa Zbigniewa Palińskiego, wybranego w okręgu wyborczym nr 4. [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. [...]

OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy.

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1544 C (ulicy Strażackiej) w miejscowości Dąbrowa Chełmińska [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, [...]

OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Aktualizacja danych w rejestrach gruntów - wysokość podatku

KOMUNIKAT Niniejszym informuję, że Starosta Bydgoski zakończył modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. W wyniku w/w modernizacji w wielu przypadkach zmieniły się dane w rejestrach [...]

Awaria telefonów

Informujemy, że nastąpiła awaria głównych linii abonenckich Urzędu Gminy. W związku z brakiem jednoznacznej informacji od dostawcy usługi o terminie usunięcia awarii nr telefonu 52 38 16 005; 52 38 16 056, 52 36 46 055 są NIEAKTYWNE DO [...]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W terminie od 1 października do 20 października 2015 roku przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

OGŁOSZENIE O XIV SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ze zm.) XIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

OGŁOSZENIE O XIII SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) zwołuję w trybie Nadzwyczajnym  XIII  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

OBWIESZCZENIE Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia PZP województwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO - POMORSKIEGO Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Sejmik [...]

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OGŁOSZENIE O XII SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) XII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. [...]

OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) XI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

informacja o wyniku przetargu: Dzierżawa lokalu usługowego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   Dnia 22.07.2015 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się na dzierżawę na okres 5 lat, lokalu usługowego z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 31,50 m², [...]

Nieczynna przychodnia zdrowia

W DNIACH 17-28 SIERPNIA PRZYCHODNIA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ JEST NIECZYNNA Z POWODU REMONTU.     PLAN PRACY PRZYCHODNI NA DNI 17 – 28 SIERPNIA 2015 CZARŻE     [...]

OGŁOSZENIE O IX SESJI RADY GMINY

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 27.05.2015 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.   1) [...]

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego                Na podstawie art. 38 [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 [...]

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska          Działając   na   podstawie   art. 35   ust. 1   ustawy   z   dnia   21   [...]

OGŁOSZENIE O VIII SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym VIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Komunikat o zagrożeniu upraw

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wystosował komunikat o zagrożeniu upraw następujących roślin: Rzepak ozimy JabłońPełna treść komunikatów znajduje w poniższym [...]

Konsultacje społeczne: „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi...”

W związku z koniecznością przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze [...]

OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY GMINY

Dąbrowa Chełmińska 2015.03.17   O G Ł O S Z E N I E                 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Nowy wzór i zabezpieczenia dowodu osobistego

Od marca 2015 roku MSW rozpocznie wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast [...]

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. [...]

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2015 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GO.271.2.2014 O CENĘ NA DOSTARCZENIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DO SZKÓŁ, USŁUG CATERINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GO.271.2.2014 Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w zawiązku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GO.271.1.2014 O CENĘ (ZA GODZINĘ ZEGAROWĄ) WYKONYWANIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ DZIECI

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w zawiązku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Kierownik [...]

ZAWIADOMIENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO O WYŁOŻENIU OPERATÓW OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego o wyłożeniu operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, utworzenia obiektowej mapy numerycznej [...]

Ogłoszenie o pracach geodezyjnych na terenie Gminy

POSTAĆ DOKUMENTU (PLIK DO POBRANIA): [...]

KOMUNIKAT AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

KOMUNIKAT AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [...]

Zmiany granic wsi Ostromecko

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  6 MARCA 2014 R.       Na podstawie §8 ust. 4 chwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia [...]

Zmiany granic wsi Ostromecko - Wałdowo Królewskie

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  6 MARCA 2014 R.     Na podstawie §8 ust. 4 chwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy [...]

Zmiany granic wsi Ostromecko - Strzyżawa

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  6 MARCA 2014 R.     Na podstawie §8 ust. 4 chwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu [...]

Zmiany granic wsi Ostromecko - Nowy Dwór

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  6 MARCA 2014 R.   Na podstawie §8 ust. 4 chwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy [...]

Zmiany granic wsi Ostromecko - Mozgowina

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  6 MARCA 2014 R.   Na podstawie §8 ust. 4 chwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy [...]

Zmiana nazwy ulicy-wymiana dowodu osobistego

W związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie przypominamy o obowiązku wymiany dowodów osobistych. zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych: Art. 40. 1. Posiadacz dowodu osobistego ma [...]

Wymiana dowodów osobistych

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów osobistych Tzw. "nowe" dowody osobiste ("plastikowe") wydawane są na okres 10 lat, zaś osobie która  otrzymała dowód osobisty nie uzyskawszy pełnoletności na okres 5 lat. . WYMIANA [...]

Komunikat dotyczący zmiany granic wsi Wałdowo Królewskie i Nowy Dwór

KOMUNIKAT   WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  4 PAŹDZIERNIKA 2013 R.   Na podstawie §8 ust. 4 uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia [...]

Komunikat dotyczący zmiany granic wsi Nowy Dwór i Ostromecko

KOMUNIKAT   WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  4 PAŹDZIERNIKA 2013 R.     Na podstawie §8 ust. 4 uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Komunikat dotyczący zmiany wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie

KOMUNIKAT   WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  4 PAŹDZIERNIKA 2013 R.   Na podstawie §8 ust. 4 uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia [...]

Komunikat dotyczący zmiany granic wsi Nowy Dwór i Mozgowina

KOMUNIKAT   WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA  4 PAŹDZIERNIKA 2013 R.     Na podstawie §8 ust. 4 uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny

W przypadku zdarzeń związanych ze znalezieniem rannej, dzikiej zwierzyny jest możliwość uzyskania porady i pomocy w uruchomionym przez ANIMAL PATROL Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w miejscowości Olimpin. Ośrodek działa całodobowo. [...]

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać  z usług żłobków i klubów dziecięcych, do [...]

Wnioski z dotychczasowych kontroli podatkowych

Na podstawie dotychczasowych kontroli podatkowych stwierdzono, że najczęstszym błędem w deklaracjach podatkowych było zaniżenie powierzchni użytkowych budynków  lokali, polegające na niewliczaniu powierzchni piwnic oraz [...]

Zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków

SZANOWNI MIESZKAŃCY! W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silne [...]

Prośba o aktualizacje deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podaje do wiadomości mieszkańców (podatników podatku od nieruchomości), że od miesiąca lipca br. zostaną podjęte czynności  zmierzające do weryfikacji złożonych informacji w sprawie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij