Mapa Biuletynu

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  · 'KORONAWIRUS'
  · Komunikaty
  · Materiały dla mieszkańców
  · Sprawy obronne i wojskowe
  · Jednostki współpracujące
  · Stan wody na Wiśle
  · PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WZW TYPU B i C
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · · Program poprawy bezpieczeństwa w Gminie
  · · Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2007 - 2016
  · · Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
  · Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2023
  · Realizacja Strategii Rozwoju Gminy
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
  · Sporządzanie i projekt Studium
  · Związki i stowarzyszenia
  OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  · AWARIE
  · BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ 2x400 kV
  · TELEFONY ALARMOWE
  · POLICJA
  · NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  · · Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bydgoskiego
  · · Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
  · Klauzule informacyjne RODO
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
 Organizacje Pozarządowe i Podmioty Pożytku Publicznego
 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy 2014 - 2018
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Plan pracy Rady na 2016 r.
  · · Plan pracy Rady na 2017 r.
  · · Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok
  · Komisje Rady Gminy 2014 - 2018
  · · Plany pracy Komisji na 2014 rok
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Zastępca Wójta
  · · Dane kontaktowe
  · · Zadania Zastępcy Wójta Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Sekretarz
  · · Zadania Sekretarza Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Skarbnik
  · · Zadania Skarbnika Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Regulamin pracy Urzędu
  · · Kodeks etyczny
  · Struktura organizacyjna
  · Jednostki pomocnicze
  · Sołectwa
  · · Fundusz sołecki
  · Terminy zebrań wiejskich
  · Wyniki kontroli
  · Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · Skład
  · · Akty prawne
 Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023
  · Komisje Rady Gminy
  · Protokoły i transmisje
  · Ogłoszenia
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · KADRA ZAWODOWA GOPS
  · · Informacje/druki wniosków
  · Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej
  · Gminna Biblioteka Publiczna
  · Szkoły
  · Centrum Usług Wspólnych
  · · REGULAMIN ORGANIZACYJNY CUW
  · · Pomoc Materialna
  · · informacje/ogłoszenia
  · Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 PRAWO RP
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski
  · Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · Uchwały
  · Akty prawa miejscowego
  · Projektowanie aktów prawnych
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · Zarządzenia do 31.12.2010 r.
  · · Zarządzenia Wójta Gminy jako Organu
  · · Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Jednostki
  · Protokoły
  · · Z Sesji Rady Gminy
  · · Z posiedzeń Komisji Rady
  · · · Protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  · · · Protokóły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
  · · · Protokóły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  · Opłaty i podatki
  · Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnej sprawie
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Ogłoszenia
  · · Plany miejscowe
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA, DRUKI WNIOSKÓW
  · Jak załatwić sprawę w Urzędzie (informacje, druki)
  · · Dodatek energetyczny
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku
  · · Drogi lokalne
  · · Działalność gospodarcza
  · · Ewidencja ludności, dowody osobiste
  · · Komunikacja
  · · Ochrona środowiska
  · · Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  · · Podatki
  · · Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
  · · Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Wod-Kan
  · · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Zgromadzenia publiczne
  · Wnioski/Zgłoszenia(Druki)
  · · podatki i opłaty lokalne, ulgi, pomoc de minimis
  · · budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
  · · działalność gospodarcza
  · · sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  · · ewidencja ludności, dowody osobiste
  · · sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
  · · zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, uzgodnienia
  · · wydział komunikacji
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Rejestr Danych Kontaktowych
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr instytucji kultury
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  · Petycje
  · · ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W ROKU 2015
  · · Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2016 r.
  · · ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W ROKU 2016
  · · Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2017 r.
  · · ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W ROKU 2017
  · · Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2018 r.
  · · ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W ROKU 2018
  · · Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2019 r.
  · · ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W ROKU 2019
  · · Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2020 roku
  · Działalność lobbingowa
  · KARTA METROPOLITALNA
 GOSPODARKA ODPADAMI
  · System gospodarki odpadami
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  · PSZOK
  · Druki - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
  · Analiza stanu gospodarki odpadami
 ŚRODOWISKO
  · Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  · Ogłoszenia
  · · Postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na środowisko
  · Programy i Plany
  · · Program Ochrony Środowiska
  · · Program usuwania azbestu
  · · Uchwała w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  · · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · · programu ochrony zabytków
  · · Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  · Zezwolenia/Działalność regulowana
  · · Zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych
  · · Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  · · Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
  · Wnioski/Zgłoszenia/Druki
  · · Wnioski i decyzje na usunięcie drzew i krzewów
  · · Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (druk)
  · · Zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (druk)
  · · Dofinansowanie wymiany azbestu (druki)
  · ASF - afrykański pomór świń
  · Informacje
  · Bezdomne zwierzęta
 FINANSE GMINY
  · Sprawozdania budżetowe
  · · 2020
  · Opinie RIO
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Przetargi
  · Plany zamówień i postępowań publicznych
  · Sprawozdania finansowe
  · · 2018
  · · 2019
  · Informacja z wykonania budżetu gminy
  · · 2020
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018-2023
  · Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014-2018
  · Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  · Oświadczenia majątkowe pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
  · Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
 Oferty pracy
 WYBORY
  · WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
  · WYBORY PREZYDENTA ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28.06.2020 R.
  · Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · Wybory samorządowe 2018
  · · GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  · · · Uchwały
  · Wybory parlamentarne 2015
  · Wybory Ławników na kadencję 2020-2023
  · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W 2015 R.
  · · Obwodowe Komisje ds. Rerefendum (składy, informacje, ogłoszenie i inne)
  · Wybory Prezydenta RP (2015)
  · Wybory do Izb Rolniczych
  · Wybory samorządowe 2014
  · · ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA WYBORCZE
  · · GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  · Wybory uzupełniające
 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ ORAZ POWSZECHNY SPIS ROLNY
  · Powszechny Spis Rolny 2020
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Dotacje/dofinansowanie
  · Ochrona środowiska
  · · Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  · · Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
  · inne
  · EKOPIEC 2018
  · ERASMUS+
  · PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY