Wybory ławników sądowych

INFORMACJA


       Informuję, że 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 162, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na  kadencję 2024 – 2027:

 • do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie ma być wybrany 1 ławnik,

 • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie ma być wybranych 4 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Na podstawie art. 158 § 1  ww. ustawy - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Na podstawie art. 159 § 1 ww. ustawy - Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Karty oraz wzory wymaganych załączników można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, pokój nr 14 lub pobrać z listy druków do pobrania, która znajduje się poniżej.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Opłaty za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  i  za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska po terminie, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

PLIKI DO POBRANIA:

  metryczka


  Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (29 maja 2023)
  Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 maja 2023, 16:38:09)

  Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (6 czerwca 2023, 11:18:09)
  Zmieniono: .

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1220