PROTOKÓŁY

Z przebiegu każdej sesji rady gminy sporządza się protokół.
Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:
  • określenie, numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i sporządzającego protokół,
  • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  • imiona i nazwiska nieobecnych członków rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  • odnotowanie przyjęcia protokółu poprzedniej sesji,
  • ustalony porządek obrad,
  • przebieg obrad, a w szczególności treści lub streszczenie, teksty zgłoszonych uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  • przebieg głosowania i jego wyniki,
  • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego od treści uchwały.
Do protokółu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał podjętych przez radę, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
Protokół z poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokółu powinny być wnoszone na piśmie przez radnych na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokółu.
Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
      

metryczka


Wytworzył: . (9 kwietnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (9 kwietnia 2009, 11:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12888