Deklaracja BIP

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wspomaganej systemami automatycznymi przy 99,97% zgodności wg raportu on-line.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kraska - Wadych
 • E-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl
 • Telefon: 523816005 w. 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
 • Adres:
  Biuro Rady Gminy
  ul. Bydgoska 21,
  86-070 Dąbrowa Chełmińska
 • E-mail: radagminy@dabrowachelminska.lo.pl
 • Telefon:52 36 46 055 w.47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Parking
Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się  przed Gminy, przy ulicy Sportowej, z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Wejście do Urzędu znajduje się od strony ulicy Bydgoskiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych. Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Przy wejściu umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu. 


Informacje o obiekcie
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej stanowi obiekt jednopiętrowy.
Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki holu drzwiami jednoskrzydłowymi.

Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sekretariat, biura Wójta i Sekretarza Gminy, Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, promocja i ewidencja działalności gospodarczej oraz Centrum Usług Wspólnych.  Do poszczególnych biur usytuowanych zarówno na parterze, jak i na piętrze budynku prowadzą korytarze  o różnych poziomach podłogi. Stopnie są oznaczone kontrastowymi taśmami.

Obiekt nie posiada windy.

Ułatwienia
Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem.
Przy wejściu głównym do budynku umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu.
W Sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna dla oaób z problemami słuchu oraz  podświetlana lupa optyczna dla osób z problemami wzroku.

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.


metryczka


Wytworzył: administrator (11 września 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (11 września 2020, 10:40:46)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (23 czerwca 2023, 12:44:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3474