Deklaracja BIP

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wspomaganej systemami automatycznymi przy 97% zgodności wg raportu on-line.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kraska - Wadych
 • E-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl
 • Telefon: 523816005 w. 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
 • Adres:
  Biuro Rady Gminy
  ul. Bydgoska 21,
  86-070 Dąbrowa Chełmińska
 • E-mail: radagminy@dabrowachelminska.lo.pl
 • Telefon:52 36 46 055 w.47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Parking
Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się  przed Gminy, przy ulicy Sportowej, z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Wejście do Urzędu znajduje się od strony ulicy Bydgoskiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych. Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Informacje o obiekcie
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej stanowi obiekt jednopiętrowy.
Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki holu drzwiami jednoskrzydłowymi.

Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sekretariat, biura Wójta i Sekretarza Gminy, Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, promocja i ewidencja działalności gospodarczej oraz Centrum Usług Wspólnych.  Do poszczególnych biur usytuowanych zarówno na parterze, jak i na piętrze budynku prowadzą korytarze  o różnych poziomach podłogi.

Obiekt nie posiada windy.

Ułatwienia
Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem.

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Dostępność architektoniczna części budynku, w której znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Opis budynku
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej mieści się przy ulicy Bydgoskiej 21, 26-070 Dąbrowa Chełmińska. Stanowi go kontener dostawiony do budynku Urzędu Gminy. Od połowy 2004 r. został adoptowany na potrzeby pracowników GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej. Do dyspozycji pracowników są cztery pomieszczenia (w tym pokój kierownika, biuro 4 pracowników socjalnych, biuro 3 pracowników świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz toaleta).
Przed siedzibą GOPS znajdują się miejsca do parkowania samochodów,
w tym po prawej stronie budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością w odległości ok. 30 m.
Na budynku nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica z nazwą instytucji.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście główne od frontu budynku, od ulicy Sportowej. Do wejścia głównego prowadzi chodzik utwardzony i wyłożony kostką polbruk. Dojście do budynku jest równe. Drzwi jednoskrzydłowe pełne, niedostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia 90 cm, brak progu). Pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzimy jest korytarz, z którego możemy bezpośrednio dotrzeć do kolejnych 3 pomieszczeń biurowych oraz toalety. Szerokość wejść do wszystkich pomieszczeń wynosi ok. 80 cm., więc jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia do poszczególnych pokoi oznakowane są tabliczkami z numerami pokoi oraz umieszczone są na nich informacje o zakresie spraw prowadzonych w danym biurze. Brak oznaczeń brajlowskich.
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jednakże zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne poruszające się za pomocą przyrządów rehabilitacyjnych (typu balkonik, kule) mogą wejść do budynku GOPS bez przeszkód, co umożliwia brak progów, zarówno przed wejściem do budynku jak i do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
    Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak pochylni i platformy.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego posiadającego kwalifikacje. Jednakże jeden z pracowników GOPS zna język migowy w stopniu komunikatywnym. W przypadku konieczności obsługi interesanta głuchoniemego istnieje możliwość wykorzystania jego umiejętności porozumiewania się językiem migowym.
Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
    Brak dostępnego, łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Pomieszczenia sanitarne
W budynku znajduje się jedna toaleta dla pracowników i interesantów. Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada przestrzeni manewrowej.

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja jest możliwa tylko i wyłącznie przez korytarz i drzwi wejściowe do siedziby GOPS.

Deklaracja dostępności
Strona internetowa Gops-u funkcjonuje od listopada 2018 r. pod adresem: www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl i została wykonana w technologii PHP
i MySQL. Strona w standardzie WCAG 2.0 na poziomie AA. Strona pod względem budowy spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Natomiast część umieszczanych na niej treści i informacji wymaga dostosowania do zapisów ww. ustawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


metryczka


Wytworzył: administrator (11 września 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (11 września 2020, 10:40:46)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (31 marca 2021, 17:04:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040