Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dąbrowa Chełmińska 22.11.2021 r.

ZP.6733.14.1.2021.KO


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.11.2021 r. na wniosek Pana Jerzego Tomasika, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV na działkach o nr 34/3, 256, 257, 261/4, 278/1, 280 dla potrzeb zasilania działki nr 280, w miejscowości Gzin, obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie
z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 listopada 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 listopada 2021, 12:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132