wszczęcie postępowania - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej PCV wraz z hydrantami na działkach nr 301/21, 289/1, 299/3 w miejscowości Reptowo


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Tomasz surmy, działającego w imieniu Andrzeja i Beaty Wagner, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV wraz z hydrantami na działkach nr 301/21, 289/1, 299/3 w miejscowości Reptowo, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 października 2021)
Opublikował: Karolina Osak (27 października 2021, 13:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177