OBWIESZCZENIE OŚ.7624/01/08/10: Zawiadomienie o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/3 i 63/4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Piotra Kameckiego działającego z upoważnienia firmy d’aucy Polska  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fermowej 1 w Dąbrowie Chełmińskiej
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10
w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


obwieszczenie - wersja do druku (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (16 września 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (16 września 2010, 15:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1246