rozbudowa drogi powiatowej

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BYDGOSKIEGO
z dnia 27 września 2018r.

Działając na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 11f ust. 7, 8 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 t.j.) zawiadamiam że w dniu 18.09.2018r. na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 10.04.2018 r., znak: WN.673.2.2018 zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi nr 050525 C - ulicy Nowej w miejscowości Czarże w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601 C oraz części drogi powiatowej nr 1542 C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”

Zmiana w/w decyzji dotyczy numeracji działki przeznaczonej pod pas drogowy, która powstała z podziału dziatki nr 174/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Czarże, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 215507.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że w terminie 7 dni (siedmiu dni) od otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, parter pok. nr 7.

metryczka


Wytworzył: Starosta Bydgoski (27 września 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (27 września 2018, 16:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560