PROTOKÓŁ NR 29.2018 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


P R O T O K Ó Ł   NR  29.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu  24 kwietnia 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Rady Gminy.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XL
Sesją Rady Gminy:
 
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Radny Szyman Dunal zapytał o lokalizację  parkingu przy kościele w Czarżu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2)  Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie  sprawozdań dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku.
 
3) W dyskusji nad informacją na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku, głos zabrali:
Radny Marek Kuśmierek zapytał czy jest wykonany projekt remontu ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy powiedział, że planuje się rozebranie obecnego budynku i postawienie nowego.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
 
4) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
5) Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku.
 
6) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 
7) Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.
 
8) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Dyrektor dokonała zmniejszenia etatu księgowego. Zaproponowała  żeby w przyszłym roku placówka była czynna w sobotę.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 rok
 
9) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku, głos zabrali:
Komisja w trakcie dyskusji zwróciła  uwagę np. na nadgodziny pracowników świetlic, oraz na przeanalizowanie zmiany profilu działalności poszczególnych świetlic oraz przygotowanie oferty dla osób starszych.
Komisja przeanalizowała informację dotyczącą zużycia opału w poszczególnych świetlicach.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku.

10) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
 
11) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osób zainteresowanych, którzy zawnioskowali o zmianę adresu z ulicy Bydgoskiej na ulicę Świerkową w Gzinie.
 
 Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
 
12)  W dyskusji na projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że określając tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów pozytywnie został rozpatrzony wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu o zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych do 10 godzin. Uzasadnieniem wniosku była okoliczność, iż dyrektor jako nauczyciel języka polskiego uczy dwie klasy, które zbliżają się do końca etapu edukacyjnego, w związku z tym nie wskazana była zmiana nauczyciela.
 
Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
13) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uchwała została wywołana ze względu na zmianę przepisów. Zwolnienie dotyczy rodziców którzy mają w przedszkolu więcej niż jedno dziecko. Nie dokonano podwyżek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 
Komisja jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
14) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że powstały pewne zawirowania w komunikacji publicznej, wprowadzono mniej kursów autobusów. Zakwestionowano lokalizację przystanków na odcinku Czarże – Dębowiec. Autobus nie dojeżdża do Dębowca tzw. drugiego ze względu na małą obsadę oraz brak miejsca bezpiecznego nawrotki na drodze powiatowej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS podczas którego ustalono warunek zorganizowania nawrotki. Dzięki uprzejmości mieszkańca sołectwa Borki, który zgodził się na organizację na swoim gruncie  nawrotki. Należy  opracować plan sytuacji i projekt organizacji ruchu. Jeżeli te czynności zostaną wykonane to jest możliwość wznowienia kuru od miesiąca września bieżącego roku.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
16) W dyskusji nad wnioskiem na temat dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Radny Marek Kuśmierek zwrócił uwagę że OSP uzyskuje również dochody z wynajmu sal, zapytał dlaczego nie można tych środków przeznaczyć na remont.
Radny Szymon Dunal powiedział, że należy wspomóc realizacje przedsięwzięcia, gdyż ma służyć mieszkańcom, zwrócił  uwagę na dobrą współpracę z OSP.
Skarbnik Gminy powiedziała, że  należy określić z jakiego działu dołożyć środki.
Radny Gabriel Zukierski zaproponował, żeby wniosek pozostawić do rozpatrzenia na kolejnej sesji.

Komisja zaproponowała zmniejszyć w dziale gospodarka wpływy ze sprzedaży działek o kwotę 10 tysięcy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych.
Zaprosić Prezesów poszczególnych jednostek OSP na  posiedzenie Komisji.  
 
Komisja  czterema głosami za, jednym przeciw pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 10 tysięcy.
 
 
17) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
18) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028. 
 
19) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym.
 
20) W dyskusji na temat podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że  gmina jest właścicielem działki która jest użytkowana przez dwóch rolników. Poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie podziału tej działki i sprzedaży w części na rzecz dotychczasowego, wieloletniego dzierżawcy oraz w części w ramach rekompensaty dla właściciela gruntów wydzielonych w Nowym Dworze, a przeznaczonych pod infrastrukturę wodociągową oraz tereny sportu, rekreacji i kultury.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie.
 
21) W dyskusji na temat przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że ewentualne przejecie części działki będzie możliwe po geodezyjnym wydzieleniu przez Właściciela wnioskowanej części działki oraz wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie gminie gruntu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, ale działka musi zostać geodezyjne wydzielona.
 
22) Komisja jednogłośnie negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku.
 
ad.4. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował że wpłynęło 28 wniosków na Ekopiec, podał datę zbliżających się wydarzeń kulturalnych. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018, 12:32:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij