PROTOKÓŁ NR 37.2018 KOMISJI REWIZYJNEJ


P R O T O K Ó Ł   NR  37.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 25 kwietnia 2018 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska  – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Rady Gminy.
2.  Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2017.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XL
Sesją Rady Gminy:
 
1)W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że niepokoi go brak ofert na budowę kanalizacji w Strzyżawie. Obawia się, że powtórzenie przetargu nie przyniesie efektu.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
 
2) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku.
 
3) W dyskusji nad informacją na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
Wójt Gminy powiedział, że proponuje się rozebranie obecnego budynku i postawienie nowego, to będzie najtańsza opcja. Do lata zostanie przedstawiona koncepcja rozbudowy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
 
4) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
5) Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku.
 
6) Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 
7) Komisja jednogłośnie przyjęła oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej, głos zabrali:
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Dyrektor dokonała zmniejszenia etatu księgowego i zaproponowała  żeby w przyszłym roku placówka była czynna w sobotę.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 rok
 
9) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział że poprzednia komisja miała uwagi co do oferty kulturalnej oraz wydatków na utrzymanie bieżące.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku.

10) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
 
11) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osób zainteresowanych, którzy zawnioskowali o zmianę adresu z ulicy Bydgoskiej na ulicę Świerkową w Gzinie.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
 
12)  W dyskusji na projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, ze określając tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów pozytywnie został rozpatrzony wniosek Dyrektora Zespołu Szkól w Czarżu o zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych do 10 godzin. Uzasadnieniem wniosku była okoliczność, iż dyrektor jako nauczyciel języka polskiego uczy dwie klasy, które zbliżają się do końca etapu edukacyjnego, w związku z tym nie wskazana była zmiana nauczyciela.
 
Komisja jednogłośnie  przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
13) Komisja jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
14) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
14) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
15) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że powstały pewne zawirowania w komunikacji publicznej, wprowadzono mniej kursów autobusów. Zakwestionowano lokalizację przystanków na odcinku Czarże – Dębowiec. Autobus nie dojeżdża do Dębowca tzw. drugiego ze względu na małą obsadę oraz brak miejsca bezpiecznego nawrotki na drodze powiatowej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS podczas którego ustalono warunek zorganizowania nawrotki. Dzięki uprzejmości mieszkańca sołectwa Borki, który zgodził się na organizację na swoim grudnie  nawrotki. Należy  opracować plan sytuacji i projekt organizacji ruchu. Jeżeli te czynności zostaną wykonane to jest możliwość wznowienia kuru od miesiąca września bieżącego roku.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
16) W dyskusji nad wnioskiem na temat dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Radny Ryszard Kaczor zaproponował przyznać kwotę 10 tysięcy złotych.
 
Komisja  jednogłośnie zaproponowała przyznać wsparcie w wysokości 10 tysięcy na  remont modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
17) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miny Dąbrowa Chełmińska.
 
18) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028. 
 
19) Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym.
 
20) W dyskusji na temat podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział ze działka została wydzielona geodezyjne. Wnioskodawcy zwrócili się o wykup gruntów od gminy, które sia przez nich użytkowanie.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie.
 
21) W dyskusji na temat przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował żeby gmina wykupiła działkę.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, ale działka musi zostać geodezyjne wydzielona.
 
22) Komisja jednogłośnie negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku.
 
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
Komisja dokonała  analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią wyrażoną w Uchwale Nr 4/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  4 kwietnia 2018 r., postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe.
Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.  
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W sprawach różnych  poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło 28 wniosków na Ekopiec, podał datę zbliżających się wydarzeń kulturalnych. 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018, 12:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij