PROTOKÓŁ NR XL.2018 Z SESJI RADY GMINY


P R O T O K Ó Ł  XL.2018
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Hentrich o godzinie 10.00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy    14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Protokolant: Barbara Gandziarowska.
Radny nieobecny – Jerzy Szczęsny.

  W Sesji udział wzięli:                                         
-  Radni Rady Gminy wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Michał Lipiński – Radca Prawny,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,- Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Barbara Kapanowska – Kierownik GOPS,
- Robert Rachwał – Komendant Posterunku Policji Bydgoszcz-Fordon,
- Roman Gąsior Komendant Gminny OSP,
- Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni,
 - Anna Wilska – Dyrektor Gminnej Biblioteki,
- Marian Romanowski – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej,
-  Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
 Rada Gminy obradowała według następującego porządku:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
7.   Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku:
     a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
     b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
     c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
8.  Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
12.  Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku.
15.Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
16. Projekt  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
21. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
22. Dyskusja na temat dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej.
23.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
24. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028. 
25. Projekt uchwały w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym.
26. Dyskusja na temat podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie.
27. Dyskusja na temat przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie.
28.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
29. Dyskusja na temat przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku.
30. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
31.  Odpowiedzi na interpelacji, sprawy różne.
32.  Zakończenie obrad.
        Wójt Gminy poprosił o rozszerzenie porządku o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Rada Gminy czternastoma głosami za jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad.
 
ad.1. Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radnego Stanisława Syrockiego.  Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
           
ad.3. Do protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIX Sesji. 
 
ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie na którym podpisano list intencyjny na budowę gazociągu. W przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców, na podstawie którego zostanie ustalone zapotrzebowanie, a firma oceni względy ekonomiczne budowy gazociągu.  
Rady Ryszard Kaczor zapytał o działania zwiane z dalszą budowa wodociągu.
Wójt Gminy powiedział, że wystąpili z pismem  do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie realizacji inwestycji do maja przyszłego roku. 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał informację pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.5. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy przedstawił wyniki naboru wniosków na program Ekopiec.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kiedy zostaną zakończone prace budowy zatoczki
przystanku.
Wójt Gminy odpowiedział, że została przekazana dokumentacja, niestety inwestycja nie jest realizowana.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ponowienie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
 
ad.6.    Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
Radny Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił pozytywną opinię Komisji o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy na podstawie zapisów uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  Nr XXVII.237.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dokonali uroczystego wręczenia nagrody następującym osobom:
-  Błażej Stankiewicz (trener lekkoatletyki LKS Ostroemcko),
-  Rafał Zbylut  (trener sekcji bokserskiej GKS BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej),
-  Sylwia Grygiel ((brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w boksie),
-  Bartosz Kotłowski (zloty medalista  Mistrzostwach Polski w biegu na 10  000 m.),
-  Sebastian Smarz (srebrny medalista Mistrzostw Europy federacji FECS),
-  Andrzej Smarz (srebrny medalista Mistrzostw Europy federacji FECS).
 
ad.7. W dyskusji nad stanem bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdań.
Podinspektor Robert Rachwał  powiedział, że przestępczość na terenie gminy spada. W budynku OSP w Dąbrowie Chełmińskiej utworzono Punkt Przyjęć Interesantów, gdzie w ramach dyżurów, dwa razy w tygodniu przyjmowani są interesanci. Dyżury odbywają się we wtorki i piątki, a realizują je dzielnicowi obsługujący dwie dzielnice. Podejmowane w okresie sprawozdawczym działania nakierowane były również na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń  i ich sprawców. W roku 2017 na obszarze gminy zarejestrowano 87 przestępstw. Z tej liczby 70 to pospolite przestępstwa, a ich wykrywalność wyniosła 61,36 procent. Ponadto funkcjonariusze  brali udział w imprezach masowych organizowanych na terenie gminy.
Radny Ryszard Kaczor zapytał kiedy planuje się powołanie nowego dzielnicowego.
Podinspektor  Robert Rachwał odpowiedział, że jak najszybciej,  gdyż zaczyna się sezon letni.
Wójt Gminy zaapelował  o ustawienie znaku stop w miejscowości Strzyżawa oraz konieczność zaadaptowania pasa wzdłuż torowiska dla służb ratowniczych np. w przypadku remontu mostu.
Podinspektor Robert Rachwał poinformował, że przeprowadzono rozmowy i złożono wniosek w przedmiotowej sprawie.
Roman Gąsior Komendant Gminny OSP omówił sprawozdanie, poinformował, że odbył się na terenie gminy wiosenny przegląd jednostek OSP,  w wyniku którego nie wykazano braków i uchybień. Jednostki zostały ocenione pozytywnie. Omówił wyniku konkursu plastycznego oraz podał nazwiska laureatów.
Rady Ryszard Kaczor podziękował za możliwość zakupu samochodu bojowego.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie sprawozdania.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku,  które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad informacją na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku, głos zabrali:
Marcin Smykowski omówił sprawozdanie. Poinformował, że w roku sprawozdawczym przeprowadzono remont ogrodzenia w przychodni w Czarżu oraz zakupiono aparat USG do Poradni Położniczo-Ginekologicznej. Bilans został zamknięty zyskiem. W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac nad koncepcją programową, która do końca września będzie opracowana. Następnie zostaną podjęte konkretne decyzje związane z realizacją inwestycji.
Wójt Gminy powiedział, że odbyło się spotkanie Rady Społecznej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności jak i finansowe. Podziękował za współpracę.
Radny Dunal Szymon zapytał czy jest znany wstępny koszt rozbudowy ośrodka.
Marcin Smykowski odpowiedział, że zostanie opracowana koncepcja na podstawie której zostanie ustalony kosztorys. Koncepcja będzie w dwóch wersjach w podstawowej  i rozszerzonej. Druga obejmuje również rehabilitację. 
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod glosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.353.2018  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10. W dyskusji nad sprawozdaniem  z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania.
Wójt Gminy powiedział, że rok 2017 był rokiem specyficznym ze względu na warunki pogodowe. Potrzeby są ogromne. W roku bieżącym głównie chcemy skupić się na miejscowości Nowy Dwór, ze względu na zalanie gruntów. Została przekazana dotacja wysokości  17 tysięcy, jak będzie możliwość zostanie w trakcie roku zwiększona.  Podziękował Radym oraz OSP za pomoc przy pomocy likwidacji ognisk zapalnych. Zwrócił uwagę  na brak wyrozumiałości i zaangażowania ze strony osób prywatnych, gdyż utrudniają korzystanie z terenu.
Radna Danuta Węgierska zapytała o wpływy z firm, czy są to opłaty dobrowolne czy obowiązkowe.
Marian Romanowski odpowiedział, że  są to dobrowolne opłaty za dostęp do rowu.
Radny Gabriel Zukierski podziękował za działania podejmowane na terenie gminy. Poprosił żeby spółka zatrudniła osoby w ramach robot publicznych celem pomocy usuwania skutków działań bobrów.
Marian Romanowski powiedział, że są trudności z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych ze względu na zmianę przepisów.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy trzynastu głosach „za” , jednym wstrzymującym przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. W dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,  które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.12. W dyskusji nad oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.13. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania.
Anna Wilska zwróciła uwagę na zły stan sprzętu komputerowego. Poinformowała, że zmniejszył się etat księgowego, oszczędności planuje  przeznaczyć na zatrudnienie pracownika w soboty.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2017 roku,  które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.14. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku, głos zabrali:
Dyrektor GOKiS powiedziała, że rozszerzyła zakres sprawozdania, żeby bardziej zobrazować funkcjonowanie ośrodka. Podziękowała za dobrą współpracę w realizacji działań kulturalnych. Przedstawiała rozchody i przychody z najmu.
Rady Gabriel Zukierski powiedział, że podczas posiedzenia komisji zwrócono uwagę np. na nadgodziny pracowników świetlic, oraz na przeanalizowanie zmiany profilu działalności poszczególnych świetlic oraz przygotowanie oferty dla osób starszych.
Dyrektor GOKiS powiedziała, że nadgodziny wynikają z udziału poszczególnych pracowników w organizacji imprez kulturalnych, w innym przypadku nadgodziny się nie pojawiają. Dokonano zmian harmonogramu pracy świetlic. Pracownicy podczas mniejszych imprez pracują w ramach swoich godzin pracy. Przeprowadziła rozmowy z instruktorami, których usługi są bardzo drogie. Zaobserwowano duże zainteresowanie zajęciami kulinarnymi. Pracownicy cykliczne uczestniczą w szkoleniach podnoszący kwalifikacje. Seniorzy współpracują z ośrodkiem kultury. Obecnie zatrudnionych jest dziewięć osób przedstawiła, wynagrodzenie pracowników.
Radny Gabriel Zukierski zapytał o organizację zajęć dla dzieci w okresie letnim.
Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę na małą frekwencję w świetlicach  w okresie wakacyjnym, która jest większa jedynie podczas organizacji wypoczynku letniego. Odniosła się do zestawienia zużycia opału, wyjaśniła że małe koszty zużycia opału w Gzinie wynikają z ubiegłorocznych oszczędności.  Wiele czynników wpływa zużycie opału w poszczególnych obiektach.
Wójt Gminy powiedział, że sprawozdanie zostało przygotowane  obszerne i czytelnie.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  w 2017 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.15. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.354.2018  w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Salę obrad opuściła Radna Beata Niedziela i Radny Dawid Pałczyński
 
ad.16. W dyskusji projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osób zainteresowanych, którzy zawnioskowali o zmianę adresu z ulicy Bydgoskiej na ulicę Świerkową w Gzinie.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności dwunastu radnych, przy dwunastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę  nr XL.355.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.17. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Wójt Gminy powiedział, ze określając tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów pozytywnie został rozpatrzony wniosek Dyrektora Zespołu Szkól w Czarżu o zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych do 10 godzin. Uzasadnieniem wniosku była okoliczność, iż dyrektor jako nauczyciel języka polskiego uczy dwie klasy, które zbliżają się do końca etapu edukacyjnego, w związku z tym nie wskazana była zmiana nauczyciela.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności dwunastu radnych, przy dwunatu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.356.2018 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na sale wrócił radny Dawid Pałczyński.
 
ad.18. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.357.2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.19. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.358.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.20. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.359.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.21. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Wójt Gminy powiedział, że powstały pewne zawirowania w komunikacji publicznej, wprowadzono mniej kursów autobusów. Zakwestionowano lokalizację przystanków na odcinku Czarże – Dębowiec. Autobus nie dojeżdża do Dębowca tzw. drugiego ze względu na małą obsadę oraz brak miejsca bezpiecznego nawrotki na drodze powiatowej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS podczas którego ustalono warunek zorganizowania nawrotki. Dzięki uprzejmości mieszkańca sołectwa Borki, który zgodził się na organizację na swoim gruncie nawrotki. Należy  opracować plan sytuacji i projekt organizacji ruchu. Jeżeli te czynności zostaną wykonane to jest możliwość wznowienia kuru od miesiąca września bieżącego roku.  
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.360.2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.22. W dyskusji  nad wnioskiem w sprawie dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych  Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Radny Szymon Dunal poprosił o poparcie wniosku, zwrócił uwagę na duża poprawę pomieszczeń sanitarnych, które wymagały kapitalnego remontu. Powiedział, że będzie to służyło mieszkańcom, zwrócił uwagę na duże zaangażowanie druhów w prace remontowe.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał wniosek pod głosowanie
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy dwunastu głosach „za”, jednym przeciw, pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie dofinansowania remontu modernizacji pomieszczeń sanitarnych Sali Domu Strażaka w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 10 tysięcy złotych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.23. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.361.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.24. W dyskusji  nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest korektą przedsięwzięć „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.362.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.25. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.363.2018 w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.26. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że działka o której mowa w projekcie uchwały ma kształt trójkąta i z tego powodu nie jest możliwe swobodne gospodarowanie jako odrębną nieruchomością.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL.364.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.27. W dyskusji na temat podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że  gmina jest właścicielem działki która jest użytkowana przez dwóch rodników. Poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie podziału tej działki i sprzedaży w części na rzecz dotychczasowego, wieloletniego dzierżawcy oraz w części w ramach rekompensaty dla właściciela gruntów wydzielonych w Nowym Dworze, a przeznaczonych pod infrastrukturę wodociągową oraz tereny sportu, rekreacji i kultury.   
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w wniosek.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek w sprawie podziału i sprzedaży działki nr 76 w Wielkiej Kępie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.28. W dyskusji na temat przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że ewentualne przejęcie części działki będzie możliwe po geodezyjnym wydzieleniu przez Właściciela wnioskowanej części działki oraz wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie gminie gruntu.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w wniosek.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek w sprawie przejęcia działki  nr 41/9 w Janowie po spełnieniu nasypujących warunków: wydzielenie części działki 41/9 na polepszenie drogi gminnej, na koszt wnioskodawcy, uzyskanie pisemnej zgody właściciela działki na przekazanie wydzielonego fragmentu działki na rzecz gminy, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.29. W dyskusji na temat przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku, głos zabrali:
Wójt Gminy poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia działki w miejscowości Boluminek, służącej jako droga wewnętrzna na własność gminy z przeznaczeniem pod drogę gminną.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w wniosek.
 
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie negatywnie rozpatrzyła wniosek na temat przejęcia drogi wewnętrznej o numerze działki 46/17 w Boluminku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.30. Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili informacje o pracach Komisji              w okresie międzysesyjnym:
Radny Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy związane z tematyką Sesji.
Radny Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie podczas którego omawiała kwestie związane z tematyką Sesji Rady Gminy oraz zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Radny Gabriel Zukierski – Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiała sprawy związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
 
ad.31. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Wójt Gminy przedstawił zaproszenia na wydarzenia kulturalne i oświatowe.
 
ad.32. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12.22 zamknął XL Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (6 lipca 2018, 12:10:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij