PROTOKÓŁ NR XXXIX.2018 Z SESJI RADY GMINY


P R O T O K Ó Ł  XXXIX.2018
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 29 marca 2018 r.
 
Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Hentrich o godzinie 10.00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy      15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Protokolant: Barbara Gandziarowska.
 
W Sesji udział wzięli:
-  Radni Rady Gminy wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Michał Lipiński – Radca Prawny,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
-Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-  Barbara Kapanowska – Kierownik GOPS,
-  Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Rada Gminy obradowała według następującego porządku:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2017.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece  Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
8.  Projekt uchwały w sprawie podziału  gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu organicznego dla rolników z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
12.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
14.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
16.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
17.  Wniosek o zmianę nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w Gzinie.
18. Wniosek mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym.
19.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
20.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
21.  Zakończenie obrad.
 
ad.1. Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radnego Mieczysława Siewerta.  Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
           
ad.3. Do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVIII Sesji. 
 
ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał informację pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.5. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne nie poruszono żadnych kwestii.
 
ad.6. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2017, głos zabrali:
Małgorzata Kopaczewska podziękowała dyrektorom szkół za współpracę w realizacji programu. Nauczyciele w ramach godzin wychowawczych, organizują cykliczne zajęcia poświęcone profilaktyce. W roku 2017 w punkcie konsultacyjno-poradnianym  dla osób z problemem alkoholowym prowadzono 261 konsultacji  natomiast w punkcie poradnianym dla osób doznających przemocy w rodzinie udzielono 389 porad.  Policjanci Komisariatu Bydgoszcz-Fordon prowadzili w szkołach pogadanki, kontrolowali nietrzeźwych kierowców jak również działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa.
Psycholog współpracuje z kuratorami społecznymi i zawodowymi Sądu Rejonowego w ramach nadzoru sądowego.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2017,  które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.7. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece  Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Dyrektor Biblioteki powiedziała, że zlikwidowano filie biblioteczne w Czarżu i Ostromecku, tym samym Gminna Biblioteka Publiczno- Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej w wraz z filiami przestały pełnić funkcje bibliotek szkolnych.  W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania nazwy gminnej instytucji kultury do stanu faktycznego oraz potrzeba aktualizacji jej statutu.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.343.2018  w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece  Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.344.2018  w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu organicznego dla rolników z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że chodzi o działkę w Dąbrowie Chełmińskiej na końcu ulicy Wyzwolenia został złożony wniosek o wykup przez rolnika jednakże przetarg będzie w trybie ograniczonym.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy czternastu głosach „za” , jednym wstrzymującym , podjęła uchwałę nr XXXIX.345.2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu organicznego dla rolników z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedziała, że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, złożyły wspólny wniosek do Rady Gminy o nadanie placówce imienia.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.346.2018  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarżu,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił dotacyjny program priorytetowy EKOpiec 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ma na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę. Dotacja  w ramach programu udzielana będzie w wysokości 4 000,00 zł, w tym z budżetu  Gminy 2.000,00 zł.
Poinformował, że radna  wniosła o zawężenie kryteriów  do terenów zwartej zabudowy. Komisje wniosek odrzuciły. To można rozważyć w późniejszym czasie. Omówił zapisy paragrafu czwartego.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.347.2018  w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.12. W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej, właścicielki nieruchomości zabudowanej przyległej do drogi wewnętrznej, która zawnioskowała o zmianę adresu ulicy „Okrężnej” na ulicę „Pod Jabłonką”.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.348.2018  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.13. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedsiębiorca, po udokumentowaniu złoża kopaliny, zamierza przystąpić do eksploatacji, lecz ze względu na położenie planowanej kopalni na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania. Koszt sporządzenia planu miejscowego poniesie przedsiębiorca, w związku z tym sporządzono stosowne porozumienie.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.349.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.14. W dyskusji na projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała o dokonanych zmianach.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.350.2018  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.15. W dyskusji   nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028,  głos zabrali:
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest korektą następujących  przedsięwzięć: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo, „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór”.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę  nr XXXIX.351.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.16. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, głos zabrali:
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w uchwale budżetowej jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała przychody z pożyczki długoterminowej. Planowane wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” w roku 2018 wynoszą 2 500 000,00 zł, które zostaną sfinansowanie pożyczką w wysokości 888 178,00 zł, kredytem bankowym w wysokości 91 876,00 zł oraz środkami z PROW w wysokości 1 519 946,00 zł. Po spłacie 75% pożyczki gmina będzie mogła ubiegać się o umorzenie w wysokości 25%. 
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX.352.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.17. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zmiany nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w Gzinie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział że część mieszkańców Gzina zamieszkałych przy ulicy Bydgoskiej złożyli wniosek o zmianę nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej należącej do gminy. Zaproponowali nazwę ulicy „Świerkowa”. Poprosił o zajęcie stanowiska .
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał wniosek pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w Gzinie,  który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.18. W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że na wniosek Rady Gminy przeprowadzono symulację dokonując dodatkowego kursu w kierunku miejscowości Mozgowina, Wielka Kępa i Pień. Wprowadzenie kursu spowoduje przyśpieszenie kursu z miejscowości Gzin i Otowice o 15 minut. W chwili obecnej kurs ten rozpoczyna się o godzinie 7.10 z Gzina, a dzieci są w szkole o 7.25.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska do w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał wniosek pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności piętnastu radnych, przy dwunastu głosach „za”, trzech wstrzymujących, negatywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańców sołectwa Mozgowina w sprawie dowozu dzieci autobusem szkolnym,  który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.19. Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym:
Radny Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy związane z tematyką Sesji.
Radny Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie podczas którego omawiała kwestie związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
Radny Gabriel Zukierski – Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiała sprawy związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
 
ad.20. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Wójt Gminy powiedział, że jest znana jest wycena gruntu pod cmentarz. W tej sprawie zostało skierowane pismo do Nadleśnictwa Toruń w celu akceptacji proponowanej wartości działki do przejęcia z zaznaczeniem, że rozliczenie między stronami nastąpi w roku przyszłym. Po uzyskaniu odpowiedzi z Nadleśnictwa odbędzie się w przedmiotowej sprawie spotkanie z Radnymi w celu podjęcia ostatecznej decyzji Alternatywą do lokalizacji nowego cmentarza może być tylko miejscowość Nowy Dwór ale to ma swoje plusy i minusy. Zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia miejsc na cmentarz.
Poinformował, że został wydany informator.  Poprosił  o apelowanie do rolników o możliwości składania wniosków o odszkodowanie.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku składania oświadczeń. Złożył życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami.
 
ad.21. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11.14 zamknął XXXIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 maja 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 maja 2018, 09:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij