PROTOKÓŁ NR XXXVII.2017 Z SESJI RADY GMINY


P R O T O K Ó Ł  XXXVII.2017
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 28 grudnia 2017r.


Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Hentrich o godzinie 10.00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Radna nieobecna: Danuta Węgierska
Protokolant: Barbara Gandziarowska
 
W Sesji udział wzięli:
- Radni Rady Gminy wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Michał Lipiński – Radca Prawny,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
- Barbara Kapanowska – Kierownik GOPS,
- Anna Pawlak – Kierownik Biura LGD,    
- Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
 
Rada Gminy obradowała według następującego porządku:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2017 roku.
7. Analiza realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2017 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
14. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2018:
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
17. Wniosek w sprawie nadania odrębnej nazwy fragmentowi ulicy Okrężnej w Gzinie.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
19. Przyjęcie sprawozdań z prac Rady i Komisji Rady Gminy za rok 2017.
20. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
 
ad.1. Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radną Annę Kuter.  Radna wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
           
ad.3. Do protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVI Sesji. 
 
ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał informację pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.5. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne nie poruszono żadnych kwestii.
 
ad.6. W dyskusji nad informacją na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2017 roku, głos zabrali:
Anna Pawlak Kierownik Biura LGD przedstawiła prezentację multimedialną.
Radny Dawid Pałczyński zapytał czy wszystkie wnioski które zostały złożone otrzymały wsparcie.
Kierownik Biura LGD odpowiedziała, że nie wszystkie ze względu na limit środków który był na to działanie wydzielony w budżecie.  
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2017 roku,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.7. W dyskusji nad analizą realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2017 roku, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że działania związane z budową kanalizacji skupiły się na pozyskaniu środków na realizację inwestycji – budowa sieci w miejscowości Strzyżawa.  Niewątpliwie problemem w rozwoju sieci jest wymagany wkład własny wnioskodawcy. Sieć kanalizacyjna     w budowie jest bardzo kosztowna, a środki w budżecie ograniczone. Ogólnie jakość gospodarki wodociągowej jest bardzo dobra. Jedyna bolączką na obecna chwilę jest stacja uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór, którą należy wyłączyć z eksploatacji i wybudować nowy obiekt z nową technologią. Odnośnie sieci wodociągowej, potrzeby w inwestowaniu pojawiają się na bieżąco w związku z  rozwojem gospodarki mieszkaniowej.  
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie w/w analizę.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie,  przyjęła analizę realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/05 Rady Gminy Dąbrowa chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska powiedziała, że uchwały rady gminy wprowadzono regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, która. Od 1 stycznia 2018 roku ustawa ulega zmianie w związku z tym wynikła konieczność wywołania przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.327.2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/05 Rady Gminy Dąbrowa chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że to jest poszerzenie ulicy Czereśniowej w Boluminku. Właściciel wyraził zgodę na polepszenie warunków drogi.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.328.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział ze to jest konsekwencja prowadzonych wcześniej rozmów. Dotyczy to nieruchomości w Gzinie. Zamiana nastąpi w trybie bezprzetargowym, w wyniku której gmina przejmie niezabudowaną nieruchomość w zamian za nieruchomość niezabudowaną.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.329.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,   która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił przedmiotową skargę, która została uznana za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.330.2017  w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,   która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.12. W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.331.2017 zmieniającą uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.13. W dyskusji nad projektem uchwały w  sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian. 
Wójt Gminy powiedział, że gospodarka odpadami system się domknął. Powiedział, że udał się wynegocjować dobre ceny wykupu gruntów przez gminę.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.332.2017  w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.14. W dyskusji  nad projektem uchwały w sprawie  budżetu gminy na rok 2018,  głos zabrali:
a) Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt budżetu gminy na rok 2018. Poprosił  o wprowadzenie autopoprawek, pismo stanowi załącznik do protokołu.
Podziękował wszystkim którzy przyczynili się do tego aby budżet zamknąć. Zwrócił uwagę na kredyty które zostały zaciągnięte, a ich spłata nastąpi w kolejnych latach. W roku 2018 zostało zaplanowanych do realizacji dużo inwestycji np. budowa ścieżki i kanalizacji oraz parkingu. Należy uwzględnić podwyżki dla nauczycieli, które w przyszłym roku zaplanowało ministerstwo. Od lat odkładamy do wynagrodzeń dla nauczycieli gdyż otrzymywana subwencja nie wystarcza. Rok 2017 był specyficznym gdybyż zostały duże koszty poniesione  na remonty dróg m.in. ze względu na warunki pogodowe. Sypanie tłucznia nie rozwiązuje problemu, czasami lepiej poczekać i zrobić to inną technologią. Zaznaczył na wsparcie w ramach funduszu sołeckiego. Są zarzuty że w tym roku nie znalazły się środki na wyposażenie pracowni w szkołach zwrócił uwagę, iż kilku nauczycieli poszło na urlop zdrowotny, co dodatkowo obciąża budżet gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie propozycje wniesienia autopoprawek do projektu budżetu gminy na rok 2018, zgłoszone przez Wójta Gminy.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła wnioskowane autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2018, pismo stanowi załącznik do protokołu.
 
b) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały budżetowej.
 c) Przewodniczący Rady Gminy odczytał:
- Uchwałę nr 5/P/2017 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok;
- Uchwałę nr 4/Dpr/2017 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok;
- Uchwałę nr 5/WPF/2017 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
d) Radny Gabriel Zukierski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji dla projektu budżetu Gminy na rok 2018, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018 – 2028 wraz z objaśnieniami  odnoszącą się do wniosków pozostałych Komisji Rady Gminy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę  nr XXXVII.333.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.15. W dyskusji  nad projektem w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028,  głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła wnioskowane autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, pismo stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu  radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.334.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.16. W dyskusji nad projektem uchwały w  sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII.335.2017  w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej,   która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.17. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie nadania odrębnej nazwy fragmentowi ulicy Okrężnej w Gzinie, głos zabrali:
Wójt Gminy wnioskodawca złożył prośbę aby nadać odrębna nazwę fragmentowi ulicy Okrężnej w Gzinie.  W punktu widzenia urzędu wniosek niezasadny zburzy numerację, droga prowadzi do dwóch budynków. Wnioskodawca nie zgłaszał problemu do urzędu.
Rada Gminy nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Wniosek będzie omawiany na poszczególnych komisjach. 

Ad.18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na rok 2018, dodając, że jest on otwarty i w trakcie roku tematyka Sesji może zostać wzbogacona. Przedmiotowy plan będzie mógł być uzupełniany na bieżąco o dodatkowe punkty.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie plan pracy rady Gminy na rok 2018.
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady Gminy na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad. 19. Przyjęcie sprawozdań z prac Rady i Komisji Rady Gminy za rok 2017.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o pracach Rady Gminy w roku 2017 i w związku z brakiem głosów poddał pod głosowanie w/w informację.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za„ – jednogłośnie  przyjęła informację o pracach Rady Gminy w roku 2017, które stanową załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z prac Komisji za rok 2017, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w sprawozdania, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za rok 2017.
 
ad.20. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Wójt Gminy podziękował za współprace w mijającym roku.
 
ad.21. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12.14 zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (23 lutego 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (23 lutego 2018, 12:01:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij