PROTOKÓŁ NR 21.2017 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


P R O T O K Ó Ł   NR  21.2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 28 marca 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
 - Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Rady Gminy.
2. Wniosek w sprawie usunięcia progów zwalniających na drodze nr 0505 11 C.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXVIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad projektem uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uchwała została przedłożona Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania w zakresie zgodności  z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale, została również przedłożona organizacjom związkowym zrzeszającym nauczyciela, które wyraziły pozytywną opinię.   
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
2) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że  projekt likwidacji filii bibliotecznych w Czarżu i Ostromecku, które wchodzą w skład Gminnej biblioteki Publiczno-Szkolnej spowodowany jest koniecznością utworzenia bibliotek szkolnych  w obiektach zajmowanych przez w/w filie. Zarówno Zespół Szkół w Ostromecka i jak i Czarżu nie dysponują pomieszczeniami, które można by przeznaczyć na utworzenie oddzielnych bibliotek szkolnych. 
Likwidacja filii bibliotecznych nie wpłynie na pogorszenie  sytuacji czytelniczej, oraz nie pozbawi mieszkańców możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej  w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
3) W  dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił propozycję zmian wypracowanych podczas Komisji.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
4) W dyskusji nad projektem  w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że gmina tworzy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych. Do prawidłowego funkcjonalna tego punktu konieczne jest określenie sposobu świadczenia usług stanowiącego Regulamin.  Przyjęcie opadów do PSZOK  odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie gminy lub złożenia oświadczenie stanowiącego załącznik do regulaminu.
Radny Michał Wąchała zapytał gdzie można składać worki po nawozach i kiszonce.
Anna Bańka opowiedziała, że można oddać do Remondis na podstawie porozumienia przy ulicy Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Radny Szymon Dunal zwrócił uwagę na bałagan na posesji przy Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
5) Komisja trzema głosami za, dwoma wstrzymującymi,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały   w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Chełmińskiej 45 w Czarżu.
 
6) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy powiedziała, że  dokonała zwiększenia w budżecie  zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Radny Szymon Dunal zapytał czy zaplanowano naprawę rowu w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy powiedział, że spółka wodna dokonała podziału środków.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Starostwo Powiatowe ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, która spowoduje usprawnienie komunikacji na terenie gminy i poprawię bezpieczeństwa ruchu pieszych
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C.
 
9) W dyskusji na temat świetlicy wiejskiej w Boluminie,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że  pojawiają się głosy dotyczące złego stanu świetlicy m.in. brak sanitariatu, zaproponował rozważenie przeniesienia świetlicy lub dokonania kapitalnego remontu. 
Radny Michał Wąchała  zaproponował pozostawienie stołu bilardowego w pomieszczeniach świetlicy.  
Wójt Gminy powiedział, że musimy zapewnić odpowiednie i bezpieczne warunki dla uczestników zajęć świetlicowych.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie poparła propozycję przeniesienia zajęć świetlicowych do dużej sali w Boluminie, a pomieszczenie świetlicy pozostawić na mieszkanie tymczasowe.
 
10) W dyskusji  na temat gruntów pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2x400 kV. i, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Rada Gminy może dokonać zwolnienia z obowiązku podatkowego terenów pod słupami energetycznymi, lecz jest to rozwiązanie niesprzyjające  dla mieszkańców, gdyż  kolejna rada gminy może to zwolnienie uchylić.
Drugi wariant to grunty pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2 x 400 kV,  można by przejąć na podstawie wieloletnich umów dzierżawy lub użyczenia pomiędzy właścicielami tych gruntów, a gminą z długim co najmniej 15 letnim okresem ich wypowiedzenia. Tym samym właściciele gruntów unikną obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.
Natomiast trzeci wariant to przekazanie działek pod słupami na rzecz gminy wraz   z ustanowieniem służebności dojazdu do nich. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie porała wariant drugi: grunty pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2 x 400 kV,  przejąć na podstawie wieloletnich umów dzierżawy lub użyczenia pomiędzy właścicielami tych gruntów, a gminą  z długim co najmniej 15 letnim okresem ich wypowiedzenia
 
11) W dyskusji nad wnioskiem  w sprawie wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że przedmiotowa droga jest nieurządzona, nie została wybudowana  w niej infrastruktura wodno – kanalizacyjna, co dodatkowo podnosi koszty jej utrzymania.
Radna Anna Kuter  postawiła wniosek o wykup działki przez gminę w celu rozwiązania problemu.

W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek  w sprawie wykupu działki na 281/14 w Nowym Dworze zbożny przez właściciela.
 
Komisja czterema głosami za, jednym przeciw, negatywnie rozpatrzyła w/w wniosek.
 
12) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 
położony w Janowie, glos zabrali:            
Wójt Gminy  powiedział, że cena powinna być ceną odpowiadającą wartości gruntów rolnych, w związku z czym poddaje się pod rozwagę kwotę 5,oo zł/1m2 gruntu. Do negocjacji będzie można przystąpić po wcześniejszym opracowaniu operatu szacunkowego.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 położony w Janowie 5,oo zł/1m2.
 
13) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/24 i 6/3 położonych w Janowie za 5,oo zł/1m2
 
14) W dyskusji na temat mieszkań zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej.
Wójt Gminy powiedział, że doświadczenie poprzednich kadencji pokazało, że po latach  w niektórych przypadkach nastąpiła konieczność odkupienia sprzedanych wcześniej lokali, dla których stosowano wysoką bonifikatę. Główną przeszkodę w sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych stanowi wspólne korzystanie z nieruchomości i budynków, których koszty napraw i utrzymania są ponoszone głównie przez gminę i jednostki podległe.
 
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie sprzedaży mieszkania jednocześnie zaznaczyła, że należy dołożyć wszelkich starań, ażeby w przyszłości lokatorom mieszkań znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej w pierwszej kolejności proponować przejścia do innych lokali, co do których istnieje możliwość zbywania całych obiektów.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.  Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie usunięcia progów zwalniających na drodze nr 0505 11 C, glos zabrali:
Komisja przedmiotowy wniosek rozpatrzy na jednym z kolejnych posiedzeń po otrzymaniu opinii Rady Sołeckiej w Ostromecku. .
 
Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  
Radny Michał Wąchała zawnioskował o obsypanie poboczy drogi prowadzącej do Skłudzewa.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017, 13:22:47)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (3 kwietnia 2018, 14:10:50)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij