PROTOKÓŁ NR 19.2016 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


 
P R O T O K Ó Ł   NR  19.2016
Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu  13 grudnia  2016 roku

 
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Ewa Bukowska -  Skarbnik Gminy.
 
1. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy.
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie montaży progów zwalniających na ulicy Podgórnej                   w Czarżu.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016  rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXIV Sesją Rady Gminy:
 
1) Komisja jednogłośnie przyjęła analizę zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2016.
 
2) W dyskusji nad analizą  realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy  w 2016 roku,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że co roku dokonujemy podsumowania inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej. Głównym problemem, który wstrzymuje realizację inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną na terenie gminy jest brak dostatecznych środków finansowych. Budowa kanalizacji jest bardzo kosztowna. Po analizie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 związanej ze środkami unijnymi, stwierdził, że gmina będzie mogła aplikować tylko o środki z PROW  prawdopodobnie w jednym naborze wniosków. Wysokość środków możliwych do uzyskania to prawdopodobnie od 500 do 700 tyś. zł. Gmina jest prawie w stu procentach zwodociągowana.
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła analizę realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy  w 2016 roku.
 
3) W  dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, głos zabrali:
Małgorzata Kopaczewska powiedziała, że uczestniczyła w  szkoleniu organizowanym przez   NIK, który stoi na stanowisku, aby ograniczyć dofinansowanie  wszelkich działania zwiąnych z organizacją wyjazdów, festynów, jedynie dopuszcza się możliwość dofinansowania elementów dotyczących profilaktyki. W zamian planuje się zatrudnienie psychologa, zostały zwiększone środki na ten cel.
Komisja zaproponowała aby odbyło się spotkanie z instytucjami (szkoły, Parafie, GOKiS) które korzystały z tych środków, celem przekazania informacji  o zmianach.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko,  głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział że sporządzenie planu miejscowego przyczyni się do zweryfikowania aktualnego przeznaczenia terenów objętych projektem planu oraz wyznaczy najbardziej korzystne dla rozwoju wsi zmiany w zagospodarowaniu określając przeznaczenie terenów w oparciu o wnioski właścicieli nieruchomości. W obowiązującym planie wyznaczono tereny pod inwestycje publiczne, które nie zostały zrealizowane, a ich lokalizacja budzi wątpliwości m.in. zagrożenie powodzią. Ponadto ustalenia planu nie określają dopuszczalnych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
 
5) W dyskusji na temat zmiany  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,  głos zabrali:
Wójt Gminy  poinformował,  że Prokuratura  zwróciła się o zmianę załącznika do w/w uchwały poprzez wyeliminowanie kryteriów niezwiązanych z osiągniętym wynikiem sportowym, które ograniczają krąg beneficjentów uprawnionych do otrzymania nagrody  oraz wyeliminowanie trybu wstrzymania nagród przez wójta.  
Powiedział, że celem tego regulaminu było nagradzanie sportowców reprezentujących  kluby sportowe z terenu gminy. Zwrócił uwagę na interpretację zapisu „mieszkaniec gminy”. W jaki sposób wyegzekwować promocję gminy przez tego zawodnika. Zaproponował, aby rozważyć proponowane zmiany i wrócić do sprawy na jednej z kolejnych sesji.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  zmianę  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wywołanie uchwały w tej sprawie na sesji w lutym.
 
6) W dyskusji na temat wykupu mieszkania w Czarżu, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że jest wiele plusów i minusów dotyczących wykupu mieszkania, trudno to wyważyć, trzeba również uwzględnić koszty adaptacyjne na cele oświatowe. Zwrócił uwagę, że może wystąpić konieczność powołania przedszkoli z dyrektorami. W tym przypadku będzie potrzebne dodatkowe pomieszczenie. 
 
W wyniku dyskusji Komisja  dwoma głosami za, trzema wstrzymującymi nie zajęła stanowiska w sprawie  wykupu mieszkania w Czarżu.
 
7) W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zamianę gruntów w miejscowości Gzin.
 
8) W dyskusji na temat wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach w związku  z wnioskami mieszkańców,  głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli Rada pozytywnie rozpatrzy wniosek będzie to wymagało wprowadzenia w budżecie gminy autopoprawek. Zwrócił uwagę że zgodnie   z wcześniejszymi ustaleniami w kosztach  remontów dróg  powinny partycypować sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
Radny Gabriel Zukierski zaproponował, aby rozpatrzenie wniosku przesunąć na rok kolejny.                 Radny Szymon Dunal zwrócił uwagę na zły stan ulicy Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Radny Gabriel Zukierski zapytał dlaczego nie został złożony wniosek w okresie planistycznym do budżetu gminy na rok przyszły.
Radny Szymon Dunal powiedział, że to przedsięwzięcie jest ujęte w strategii gminy.
Radny Marek Kuśmierek powiedział, że były objazdy dróg gdzie ustaliliśmy kolejność przeprowadzania remontów.
Radny Szymon Dunal  postawił wniosek  żeby w przypadku rezygnacji z wykupu mieszkania w Czarżu kwotę 100 tysięcy przeznaczyć na remont ulicy Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Za przyjęciem w/w wniosku oddano jeden głos, jeden przeciw, trzy wstrzymujące.                          Radny Marek Kuśmierek postawił wniosek, żeby  kwotę 100 tys. przeznaczoną w budżecie gminy na wykup mieszkania w Czarżu podzielić na remont ulicy Żwirowej  w Czarżu 30 tys, natomiast na remont ulicy Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej 70 tys.
Za przyjęciem w/w wniosku oddano cztery głosy, jeden wstrzymujący.
 
ad. 2. W  dyskusji na temat wniosku w sprawie montaży progów zwalniających na ulicy Podgórnej w Czarżu, głos zabrali:
Radny Marek Kuśmierek zwrócił uwagę, że mieszkańcy wnioskuję o montaż progów następnie o  ich demontaż.
 
Komisja czterema glosami za jednym wstrzymujących negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Podgórnej  w Czarżu.
 
ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji w 2016 roku.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia.     Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad.5. W sprawach rożnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy poinformował o zmianach przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.
Wójt Gminy poinformował o piśmie Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała w/w wniosek.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 marca 2017, 07:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij