Zarządzenie nr 0050.64.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 września 2021w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.64.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 września 2021


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej


Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)  zarządzam, co następuje:
 
     § 1. 1.Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, w następującym składzie:
1) Mariusz Buliński                - przewodniczący Komisji;
2) Sławomir Zieliński             - członek;
3) Magdalena Grzębowska    - członek.
     2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 
     § 2.  Komisja rozpoczyna pracę po upływie terminu składania ofert i wykonuje czynności w tym zakresie, zgodnie z przepisami art. 13a i 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
     § 3. 1. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie terminowości złożonych ofert;
2) sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych przez kandydatów, zgodnie z ogłoszeniem o naborze;
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami;
4) przekazanie organizatorowi wyników naboru wraz z dokumentacją.
     2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami obejmują w szczególności zakres zagadnień przedstawiony w ogłoszeniu o naborze.
 
     § 4. 1. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Komisji.
     2. Członkowie Komisji mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia dotyczące  pracy Komisji.
 
     § 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wyborze kandydata na stanowisko pracy określone w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
 
     § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (1 października 2021, 09:44:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166