Uchwała nr XXXIV.314.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.314.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 17, o powierzchni 0,1530 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Mała Kępa, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00063506/3, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania nieruchomości.
Jak stanowi art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234) nieruchomość stanowiąca przedmiot własności  jednostki samorządu terytorialnego może zostać zbyta w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa za zgodą rady.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94