Uchwała nr XXX.276.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.276.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:


§ 1. Nie uwzględnia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.


§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


W dniu 22 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej petycja w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska przekazał petycję Komisji Skarg Wniosków i Petycji,

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, dokonała analizy wniesionej petycji, jej oceny, co do zasadności i właściwości rzeczowej i w głosowaniu zajęła stanowisko, że nie uwzględnia petycji, z uwagi na okoliczność, iż żądanie udzielenia poparcia w formie zaproponowanej przez wnioskodawcę nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.

W obowiązującym porządku prawnym, brak jest instytucji referendum ludowego. Ustawodawca, zgodnie obowiązującymi przepisami dopuszcza aktualnie możliwość przeprowadzenia dwóch typów referendum, ogólnokrajowego, do którego przeprowadzenia właściwym jest Sejm albo Prezydent (art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz lokalnego, o którym decydują członkowie wspólnoty samorządowej, przy czym przedmiotem tego referendum mogą być wyłącznie sprawy dotyczące wspólnoty samorządowej określone szczegółowo w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o referendum lokalnym.

Sprawy opisane w petycji, a mające stanowiące przedmiot referendum ludowego, wykraczają poza zakres, o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy o referendum lokalnym.


Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przyjęła za własne stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Organ gminy, jakim jest rada gminy działa na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych kompetencji przez ustawodawcę.

Powyższe sprawia, iż uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 09:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79