Uchwała nr XII.129.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.129.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadza się następujące zmiany:


1) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:


§ 2. Dotacja może być udzielana: 

  1. Jednorazowo i wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych /brutto/. 

  2. W przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 20% w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek.” 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm.) zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.

Podwyższenie maksymalnej stawki dotacji z 1.500,00 zł na 2.000,00 zł ma na celu dostosowanie jej do aktualnych cen rynkowych. Powyższe jest podyktowane rosnącymi cenami materiałów budowlanych oraz wzrostem kosztów usługi montażu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie zmiany Uchwały nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 42 z dnia 2020-01-02

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:18:07)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (7 stycznia 2020, 16:33:27)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172