Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 16-letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.1.SUO.2018
wartość: 60 zł /h
termin składania ofert: 11 stycznia 2018  15:30
wynik postępowania: brak ofert Ogłoszenie  nr GOPS.1.SUO.2018
 
Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).
              
I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21,
86-070 Dąbrowa Chełmińska:
ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia funkcjonowania 16-letniego chłopca
w miejscu zamieszkania dziecka.


II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a)  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspierania, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
– samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, równieśnikami i społecznością lokalną, wspólnego organizowania i spędzanie czasu wolnego, wprowadzenie do pracy metod opartych na bliskich relacjach z podopiecznym,  korzystania z usług różnych instytucji,
b)  interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, wspomaganie edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), w tym zwłaszcza:
a) wspomaganie pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 
III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi 14 godzin (każda godzina po 60 minut).
Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych  w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi:
60,00 zł brutto.
Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.

VI.  Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
 
2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4. Spełnienie poniższych wymogów:
1) korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) nieposzlakowana opinia.
VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
 • posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym znajomość i doświadczenie w pracy z podopiecznym: metodą behawioralną, metodą krakowską, metodą Weroniki Sherborne, Original Play – zabawy pierwotne, pedagogika zabawy oraz prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i logopedycznej,
 • umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 • odporność na trudne sytuacje, stres
 • prawo jazdy kat. B.
VIII. Wymagana dokumentacja:
 1. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania  jednego z zawodów,o których mowa w punkcie VI.1.
 3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa  w punkcie VI.2.
 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VI.3.
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.
 6. Oświadczenie o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

  Wzór oświadczenia (kliknij, aby pobrać) (31kB) word stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
 1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami.
 2. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska".
X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesłać do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
Oferty które wpłyną po ww., terminie nie będą rozpatrywane.
 
XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:
 
1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.
 
XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:

Barbara Kapanowska, tel: 52-38-16-769, email: gops@dabrowachelminska.lo.plOdpowiada za treść: Kierownik GOPS
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 stycznia 2018, 15:44:37)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (22 stycznia 2018, 14:49:42)
Zmieniono: informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij