Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Patrycja Krauze, Janowo 
uzasadnienie wyboru: Pani Patrycja Krauze spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 11 października 2017 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki.
Zatrudnienie Pani Patrycji Krauze na stanowisko do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (8 listopada 2017)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (8 listopada 2017, 13:03:49)stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki

miejsce pracy: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 25 października 2017  15:30________________________________________________________________________
_____________________________________________________

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU:

Dąbrowa Chełmińska, dn. 2017.10.31

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw  księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki  w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2017 r. złożono sześć ofert.

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska – do kolejnego etapu naboru został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną Zarządzeniem nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 października 2017 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, od godz. 9:00.

 
                                                                      
                                                                       Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                       /-/ Katarzyna Lewandowska

___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dąbrowa Chełmińska, 2017.10.11
 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21.
 
I.     Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze - etat;
2) termin rozpoczęcia pracy –listopad 2017 r.;
3) praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińska, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4) budynek dwukondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych jak  podjazdy, windy), podjazd dla niepełnosprawnych do budynku,
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 904) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze,
7) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności.
 
II.  Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie administracyjne oraz staż pracy minimum 8 lat lub ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku administracja oraz staż pracy minimum 4 lata,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym.
Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, programów i pakietów OFFICE, pracy w zintegrowanych systemach informatycznych oraz wykazać się znajomością przepisów, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz niżej wymienionych ustaw:
- o rachunkowości,
- kodeks cywilny,
- o podatkach i opłatach lokalnych,
- o samorządzie gminnym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- o podatku od towarów i usług.
 
III.  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- ukończone kursy uprawniające do wykonywania pracy w księgowości,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziany staż pracy w jednostkach administracji samorządowej,
- kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista,
- uprzejmość i życzliwość.
 
IV.   Główne obowiązki na stanowisku:
- prowadzenie spraw z zakresu umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- prowadzenie ewidencji sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
- księgowanie przychodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
- sporządzanie faktur i not księgowych,
- sporządzanie bilansów i sprawozdań,
- bieżące uzgadnianie stanu należności i zobowiązań z księgowością budżetową,
- prowadzenie spraw z zakresu wezwań do zapłaty oraz prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia zobowiązań finansowych w zakresie opłaty za wodę i ścieki,
- bieżąca kontrola terminowości dokonywanych wpłat przez zobowiązanych,
- prowadzenie postępowań w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie poboru opłaty za wodę i ścieki,
- przygotowywanie wezwań do zapłaty, wezwań przedsądowych, zawiadomień o odcięciu dopływu wody,
- naliczanie i przekazywanie odpisów i odsetek za zwłokę.
 
V.  Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), zaświadczenie o zatrudnieniu,
- kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
VI.   Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.
 
VII.  Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 
VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki” za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 25 października 2017 r.  w godzinach pracy Urzędu.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 
IX.   Inne informacje:
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji kwalifikacyjnej dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował niezawarciem umowy o pracę.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

DRUK DO POBRANIA:
kwestionariusz osobowy - kliknij aby pobrać druk (27kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (11 października 2017)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 października 2017, 15:28:45)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (8 listopada 2017, 13:03:50)
Zmieniono: dodanie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij