ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Gminy wraz z informacjami jak daną sprawę można załatwić.

Miejsce załatwiania niżej wymienionych spraw:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pok. nr 2
w godzinach pracy Urzędu.

Osoba upoważniona do załatwiania spraw:
Teresa Łabaj, tel. 38-16-056, wew. 45

I. WYPISY Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

a) jako dokument do uzyskania pozwolenia na budowę na obszarach objętych planami miejscowymi :

Wymagane dokumenty:
- wniosek

opłata skarbowa :

 • od wypisu do 5 stron formatu A4 - 30 zł
 • od wypisu powyżej 5 stron formatu A4 - 50 zł
 • od wyrysu 20 zł za każdą stronę formatu A4

w sprawach mieszkaniowych opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy – bezzwłocznie

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm)

II. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE MIEJSCOWYM DLA NOTARIUSZA

Wymagane dokumenty:
wniosek + mapa

opłata skarbowa: 17,00 zł za każde zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy - bezzwłocznie

III. WYDAWANIE OPINII O PROJEKCIE PODZIAŁU DZIAŁKI

Wymagane dokumenty:

 • wniosek właściciela działki
 • wstępny projekt podziału
 • wypis z katastru nieruchomości
 • kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej)
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, gdy taka decyzja została wydana(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Opłata skarbowa - nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z póź. zm)

IV. WYDAWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY DLA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH PLANAMI MIEJSCOWYMI JAKO DOKUMENT DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI, LUB PODZIAŁU DZIAŁKI ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagane dokumenty:
wniosek (do pobrania niżej)
1 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 obejmujący obszar minimum 3 szerokości frontu działki
1 egz. koncepcji zagospodarowania działki przedstawionej na kopii mapy zasadniczej
koncepcja zabudowy
- w przypadku braku uzbrojenia umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia pomiędzy właściwą jednostka organizacyjną a inwestorem.

Opłata skarbowa :

 • za budynki mieszkalne nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
 • za pozostałe – 107 zł.

Termin załatwienia sprawy - ok 3 m-cy

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm)

V. WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA OBSZARÓW NIE OBJĘTYCH PLANAMI MIEJSCOWYMI

Wymagane dokumenty:
wniosek ( wzór nr 1)
2 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 obejmujący obszar minimum 3 szerokości frontu działki
1 egz. koncepcji zagospodarowania działki przedstawionej na kopii mapy zasadniczej

Opłata skarbowa :

za decyzję: 107 zł

podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm)

VI. PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE WNIOSKÓW O OPRACOWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA CHEŁM.

Wymagane dokumenty:
wniosek
mapa ewidencyjna

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm)

VII. NADAWANIE I AKTUALIZACJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Nową numerację nieruchomości nadaje się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia się o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Numerację nadaje się dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania.

Podstawa prawna: art. 47a i b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)


DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce sprawy do załatwienie-> Wnioski/Zgłoszenia(Druki)-> budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

metryczka


Wytworzył: Teresa Łabaj (2 marca 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (2 marca 2004, 16:01:44)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (13 grudnia 2016, 14:39:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9683