EWIDENCJA LUDNOŚCI

Załatwienie spraw:
w godzinach pracy Urzędu

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:
- Urząd Gminy pokój nr 22

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do zrealizowania w Urzędzie Gminy wraz z informacjami jak daną sprawę można zainicjować:


1. ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU

Zaświadczenie o zameldowaniu wydane z rejestru mieszkańców lub zaświadczenie o danych własnych wydane z rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:
 1. Dowód osobisty
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia (pobierz) (209kB) pdf - złożony osobiście lub przez pełnomocnika wzór PEŁNOMOCNICTWA (15kB) word
 3. dowód uiszczenia opaty skarbowej
 4. tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu ( w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).
 5. Pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Opłaty:

- 17zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydane zaświadczenie może nie podlegać opłacie skarbowej - zależy to od celu do jakiego wydane jest zaświadczenie)

- 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( zwolnione od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym: rodzice, dziadkowie; zstępnym: dzieci, wnuki; oraz rodzeństwu i małżonkowi)

Miejsce złożenia i odbioru:
Biuro Ewidencji ludności Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pok. 22

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy , w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:
Opłata skarbowa. t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 (ustawa  z dnia  16 listopada 2006  r.)
Ewidencja ludności t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 (ustawa  z dnia  24 września 2010  r.)
Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2022r. , poz. 2000)


  2. WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOWODU OSOBISTEGO MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE MSWIA PODANEJ PONIŻEJ

  Kliknij aby przejść do strony

  Wniosek o wydanie dowodu (593kB) pdf

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy,
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców,
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun prawny,
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator,
  • przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby dla której dokument ma zostać wydany, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
  • złożenie wniosku o dowód osobisty ( pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga osobistej wizyty w urzędzie
  • wniosek dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat można złożyć elektronicznie ( od dziecka poniżej 12 roku życia nie są pobierane odciski palców)

  3. DECYZJA W SPRAWIE WYMELDOWANIA obywatel.gov.pl

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek - kliknij, aby pobrać (184kB) pdf
  2. kserokopia tytułu prawnego do lokalu
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
  Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

  Opłaty: 10zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

  Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Podstawa prawna:

  -art. 35 ustawy z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1191)
  -art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)
  -Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142)


  4. ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA


  Kto może dokonać czynności zameldowania

  • osoba dokonująca zameldowania - osobiście
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.ze zm.), po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu Wzór pełnomocnictwa (17kB) word
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIA POBYTU , a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
  • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
  • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu


  *Podstawa prawna: Podstawa prawna - Rozporządzenie MSWiA w sprawie Określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2022r., poz. 2070). Formularze obowiązują od 28.05.2020 r.


  5. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL- wzór wniosku - kliknij, aby pobrać (206kB) pdf
  2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  3. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie wskazano we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych)
  4. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
  5. dowód osobisty lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu)

  Opłaty:

  • 31zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych (wpłaty należy dokonać na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska nr 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002)
  • 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu i małżonkowi ( na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska lub w  kasie tut. Urzędu)
  • Podmioty, którym dane jednostkowe udostępnia się nieodpłatnie wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności.
  • Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.


  Miejsce złożenia wniosku: Biuro ewidencji ludności, pok.22 Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

  Termin odpowiedzi: do 30 dni

  Tryb odwoławczy:
  Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Wyjaśnienia:

  1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
  2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
   • Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
   • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
  3. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. , poz. 2000)
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1191).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142).
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. 2021, poz. 2070).
  5. Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  (Dz.U. 2022, poz.1493).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2017, poz. 2482).

  6. Wpis do stałego rejestru wyborców:

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 684); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017.1316 t.j.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. , poz. 2000)

  Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, NIE JEST wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów, ale zgodnie z wnioskiem/decyzją).

  Możesz wpisać się do rejestru wyborców w gminie Dąbrowa Chełmińska, jeżeli:

  •  mieszkasz na stałe w gminie Dąbrowa Chełmińska, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w gminie Dąbrowa Chełmińska, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  • mieszkasz na stałe w gminie Dąbrowa Chełmińska, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w gminie Dąbrowa Chełmińska.
  Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego w którym byłeś do tej pory.

  Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

  • dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • deklarację z Twoimi danymi

  Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w gminie Dąbrowa Chełmińska. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Bydgoszczą np. umowa o pracę, lub zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń, rachunki za media, korespondencja z innymi urzędami, ZUS, Urząd Skarbowy itp.

  Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
  Termin

  Decyzja administracyjna wydana w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.
  Tryb odwoławczy
  Skarga do właściwego miejscowego Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji
  Dodatkowe informacje

  Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

  1. Do rejestru wyborców części A na własny wniosek mogą dopisać się obywatele polscy:
  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • Wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy,
  • Wyborcy zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem, niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
  2. Do rejestru wyborców części B na własny wniosek mogą wpisać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

  Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania.

  Obowiązek informacyjny

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011r. Kodeks wyborczy.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowanych danych obowiązujących u Administratora.
  5. szczegółowe informacje - klauzule RODO lub klauzula ogólna

  Nadanie numeru PESEL od 16 marca

  Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 52 38 16 058


  Kto otrzyma PESEL

  • obywatel/obywatelka Ukrainy lub

  • obywatel/obywatelka Ukrainy posiadający Kartę Polaka, lub

  • członek najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

  • małżonek/małżonka obywatela/obywatelki Ukrainy, nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego

  oraz przybycie w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku zdziałaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

   Wniosek trzeba złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

  Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

  • Wniosek można złożyć do dowolnego urzędu gminy.

  Wniosek o numer PESEL

  • Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.

  • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.

  • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

  • Papierowy wniosek składa się osobiście.

  • Wniosek jest bezpłatny.

  • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

  • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).

  • Jeżeli osoba nie ma takiego dokumentu, to podpisanie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

  • Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.

  • Składając wniosek można podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

  PESEL dla dziecka – poniżej 18 roku życia

  • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

  • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

  • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

  Osoby które posiadają PESEL nadany przed 16 marca

  • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), spełniająca warunki otrzymania PESEL na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, będą musiały ponownie zgłosić się do dowolnego Urzędu Gminy, złożyć wniosek, dostarczyć fotografie, w Urzędzie zostaną pobrane odciski palców.

  • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.


  Wniosek o nadanie numeru PESEL (1802kB) pdf
  Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (RUS) - kliknij, aby pobrać (551kB) pdf
  Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego


  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

  metryczka


  Wytworzył: Jadwiga Pstrong (7 lipca 2003)
  Opublikował: Dorota Kraska (7 lipca 2003, 14:19:06)

  Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 lutego 2023, 12:44:38)
  Zmieniono: aktualizacja wniosku

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 11607