Dodatek energetyczny

Nowe świadczenie dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
DODATEK ENERGETYCZNY

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy pokój Nr 10

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 maja 2016 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba , której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016  r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017  r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł. miesięcznie.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


wzór wniosku - kliknij tutaj (44kB) word

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 marca 2014, 07:56:26)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (26 września 2017, 18:52:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2373