OCHRONA ŚRODOWISKA

Załatwianie spraw:
W godzinach pracy Urzędu

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:
- Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia wraz z informacjami jak daną sprawę można załatwić.

1. USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Wymagane dokumenty:
{3}

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2134 z późn. zm.), art. 104 KPA.

Opis procedury:
Władający nieruchomością składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej – Inspektor do spraw ochrony środowiska

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.


2. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


 
            Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami).
            Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. z 2018 r., poz. 646).
        Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
             
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 
♦ firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
♦ numer identyfikacji podatkowej (NIP),
♦ numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
♦ określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
♦ oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w
    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o 
    następującej treści:

      ,, Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.).”

  ♦ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

      Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 
 
Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Anna Bańka 
Referat Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 7
tel. 52 / 38 16 056 wew. 61
 
Wniosek można złożyć:
♦ listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek                  musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy), lub
♦ osobiście.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
 
Opłaty


1. Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej lub na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska, nr rachunku 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002.
 
2. Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej lub na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska, nr rachunku 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002.
 
3. W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej dokonanie wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Akty prawne dotyczące sprawy:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj. Dz. z 2018 r., poz. 646 ze zmianami).
 

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Pałczyński (10 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (10 lipca 2003, 08:57:44)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (3 stycznia 2019, 08:28:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5892