OPŁATY I PODATKI

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałami obowiązują następujące stawki podatków i opłat:

I. Dzienne stawki opłaty targowej i sposób jej poboru:

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących kwotach:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego itp.
od osoby - 4,00 zł,
2) przy sprzedaży z pojazdu o masie własnej do 2 ton - 21,00 zł,
3) przy sprzedaży z pojazdu o masie własnej powyżej 2 ton do 3,5 tony - 36,00 zł
4) przy sprzedaży z pojazdu o masie własnej powyżej 3,5 tony - 40,00 zł,
5) handel zwierzętami - 14,00 zł,
6) handel ze straganów, stołów, namiotów, przyczep itp. od powierzchni zajętej:
a) do 6 m2 - 14,00 zł,
b) od 6m2 do 10 m2 - 25,00 zł,
c) od 10 m2 do 15 m2 - 37,00 zł,
d) powyżej 15 m2 - 51,00 zł.

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej określonej przez właściwego Ministra realizującego dyspozycję  art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa lub poprzez wniesienie jej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Na inkasenta wyznacza się Panią Mirosławę Filas.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
W przypadku wniesienia opłaty targowej przelewem,sprzedający w chwili rozpoczęcia sprzedaży musi posiadać dowód wpłaty opłaty targowej.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska. 

II. Odpłatności za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Dąbrowa Chełmińska zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa wyżej, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

W/w opłata na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, może zostać obniżona o 50% na każde dziecko, w przypadku korzystania z usług przedszkola co najmniej przez dwoje dzieci z jednej rodziny pod warunkiem, że dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza dochodu uprawniającego do zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.).

Zasady korzystania z opieki przedszkola, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

Przedmiotowa opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. Opłata za żywienie, na którą składają się koszty surowców zużytych do przyrządzania posiłków ustalana jest przez dyrektorów Zespołów Szkół w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska wykraczające poza podstawę programową nauczania przedszkolnego oraz wyżywienie są odpłatne.

III. Opłaty za wodę i ścieki :

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska - kliknij

Podane wyżej stawki zawieraj podatek VAT.

IV. Stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze:


V. Stawki podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku:

1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,90  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności w zakresie:
opieki społecznej;
kultury i sportu;
ochrony przeciwpożarowej;
udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zwolnienia o których mowa w punkcie 4 nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


VI. Wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

- 50,oo zł za wpis do rejestrów i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


VII. Podatek od środków transportowych oraz zwolnienia w tym podatku:

W roku 2022 obowiązuje stawka podatkowa wg uchwały nr XXXV.325.2021 (1584kB) pdf Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska


1.Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 664,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 888,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1072,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton:
- o liczbie osi – dwie 1164,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton:
- o liczbie osi – dwie 1276,00 zł
c) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – trzy 1428,00 zł
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi – trzy 1562,00 zł
e) nie mniej niż 12 tony, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1562,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1796,00 zł
g) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2010,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton:
- o liczbie osi – dwie 1948,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton:
- o liczbie osi – dwie 2060,00 zł
c) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – trzy 2194,00 zł
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi trzy 2326,00 zł
e) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2326,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2480,00 zł
g) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2530,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton, a poniżej 5,5 ton 888,00 zł
b) powyżej 5,5 ton, a poniżej 9 ton 1072,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1428,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – dwie 1572,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1796,00 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1958,00 zł
d) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej 1958,00 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – trzy i więcej 2264,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – dwie 1958,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1958,00 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 2158,00 zł
d) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej 2186,00 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi -trzy i więcej 2494,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
od 7 ton a poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  348,00 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton:
- o liczbie osi – jedna 368,00 zł
b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 33 tony:
o liczbie osi – dwie 684,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1184,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1316,00 zł
e) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej 1266,00 zł
f) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej 1316,00 zł

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton:
- o liczbie osi – jedna 644,00 zł
b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi – dwie 938,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1378,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1928,00 zł
e) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej 1550,00 zł
f) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej 1734,00 zł

10.od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsc 432,00 zł
c) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1286,00

Wzory deklaracji:
DT1 - deklaracja, kliknij, aby pobrać (185kB) pdf

DT1 - załącznik, kliknij, aby pobrać (257kB) pdf

VIII. Opłata adiacencka naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej:
30% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość uzyskała po ich wybudowaniu.

IX. Opłata adiacencka naliczana z tytułu podziału nieruchomości:
30% wzrostu wartości nieruchomości.

X. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:

 Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od listopada 2020 r.wynoszą:

  • 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  • 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

  • zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, opłata  wynosił 23,00 zł , od każdego mieszkańca.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 12:36:28)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (26 stycznia 2022, 10:05:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24411