Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Powrót do nazwiska po rozwodzie

Podstawa prawna:  art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1359). W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek [...]

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

(zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub członek rodziny)WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek od osób zainteresowanych. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów. OPŁATY: Brak.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:Urząd [...]

Zmiana imienia dziecka

ZMIANA IMIENIA DZIECKA  (do 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia )   WYMAGANE DOKUMENTY I WNIOSKI: 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (do wglądu). 2. Oryginał dowodu wpłaty. OPŁATA [...]

Zgłoszenie urodzenia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY (Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce rodzenia dziecka) Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu [...]

Zgłoszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY ( Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu): Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku [...]

Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

WYMAGANE DOKUMENTY: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców. Dowód uiszczenia należnej [...]

Oświadczenie ostatniej woli (testament urzędowy)

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI SPADKODAWCY W POSTACI TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO   Podstawa prawa: Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).   Wymagane dokumenty i [...]

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Podstawa prawna: art. 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1359) oraz art. 76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. [...]

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

WYMAGANE DOKUMENTY I WNIOSKI: Wniosek. Oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego [...]

Rejestracja stanu cywilnego

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: [...]

Wydawanie odpisów

Aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 463) Wymagane dokumenty:        wniosek o [...]

metryczka