Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

Komórka organizacyjna:
Referat organizacyjny-inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC

Dane kontaktowe:
tel. 52-3816-056 w.51  / fax 52-3816-290                 
e-mail:kryzysowe@dabrowachelminska.lo.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY  
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym spełniające wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (art.10 lub 22 ustawy w zależności od charakteru zgromadzenia):
  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji i numer telefonu;
  2. W przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja należy podać jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora;
  3. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji i numer telefonu;
  4. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych;
  5. Datę, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz przewidywany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia;
  6. Informacje o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu;
  7. Stosowne uzgodnienia w przypadku zajęcia pasa drogowego względnie innych terenów.  

II. SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14, za pomocą faksu, ustnie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2013 r. poz. 1422)  

III. OPŁATY  
17,00 zł w przypadku ustanowienia przez organizatora pełnomocnika w sprawie. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na konto: Gmina Dąbrowa Chełmińska 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002.  

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  
Organizator zgromadzenia zawiadamia Urząd Gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Urząd Gminy wydaje  decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, lub jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP na stronie Urzędu Gminy.  

V. TRYB ODWOŁAWCZY  
W przypadku wydania przez Organ decyzji o zakazie zgromadzenia stronie przysługuje odwołanie  do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.  

VI. PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015, poz. 1485)

Karta informacyjna - zgromadzenie publiczne (163kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 listopada 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 listopada 2015, 14:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1283