ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 ROKU

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiają zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 • do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły dwie petycje:
 1. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja kierowana do Rady Gminy. Petycja w części nie dotyczy Gminy, pozostała część skierowana zgodnie z właściwością do Sejmu RP;

 2. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja kierowana do Rady Gminy. Petycja w pierwszej części nie dotyczy Gminy, ponieważ na jej terenie nie wyznaczono stref płatnego parkowania. Odpowiedź: Punkt drugi petycji zdaniem Rady Gminy nie jest petycją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 • do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło sześć petycji:
 1. Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa, a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw typu skroplony gaz ziemny etc. Odpowiedź: Urząd Gminy nie posiada parku maszynowego przeznaczonego do oczyszczania Gminy oraz nie wyznaczono jednostek organizacyjnych do realizacji tych zadań;

 2. zebranie ofert rynkowych w obszarze telefonów służbowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy  czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy wynika, że zasadnym będzie w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze. Odpowiedź: Analiza ofert rynkowych oraz zmiana operatora telefonii komórkowej zostały dokonane na początku roku;

 3. opublikowanie na stronie BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. Petycja rozpatrzona pozytywnie;

 4. przedmiot petycji:
  a)   przekazanie do wiadomości Dyrektorom Szkół Podstawowych danych wynikających z wniosku o udzielenie informacji publicznej wraz z niniejszą petycją;
  b) opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.
  ad.a) rozpatrzono pozytywnie,
  ad.b) po dokonaniu analizy oraz ze względu na ograniczone środki finansowe, nie przewiduje się wprowadzenia w najbliższych latach rekomendowanych przez Składającego petycję narzędzi informatycznych dla dzieci i młodzieży w działaniach profilaktycznych;

 5. dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych wraz z podsumowaniem oraz przekazanie wniosku do wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. Petycja rozpatrzona pozytywnie. W Urzędzie Gminy można dokonywać płatności bezgotówkowych;

 6. przekazania petycji Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich. Petycja rozpatrzona pozytywnie.         

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (22 maja 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (22 maja 2020, 10:01:23)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (12 marca 2021, 12:32:23)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1365