ZADANIA WŁASNE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

   Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty .

 W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, (Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków), (Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy)
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej.
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, (Program poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy)
15) Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, (Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy)
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska - Sekretarz Gminy (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 10:48:42)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (30 marca 2004, 14:03:02)
Zmieniono: dodanie linków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8121