Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/02
z dnia 30.12.2002 Rady Gminy Dąbrowa Chełm.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
2. Urząd Gminy zobowiązany jest tworzyć warunki do zapewnienia ciągłości dostaw odpo-wiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem ochrony środowiska i optymaliza-cji kosztów.
3. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odpro-wadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
5. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowa-dzaniu i oczyszczaniu ścieków.
6. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia:
   1) “ustawa” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku , o zbioro-wym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 ze zmianami);
   2) “Usługodawca” – jednostka wodociągowo-kanalizacyjna nazwana w dalszym brzmieniu “Dostawcą”;
   3) Usługobiorca  -  należy  przez  to  rozumieć  korzystającego  z  usług  wodociągowo -  kanalizacyjnych   w   zakresie   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę   i   zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy. Usługobiorca w odniesieniu  do usług wodociągowych nazywany jest w dalszym brzmieniu “Odbiorcą”;
   4) osobie  -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości prawnej.

§ 2. Dostarczanie wody, lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o za-opatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z Odbiorcą / Usługobiorcą/.

Rozdział II
Prawa i obowiązki Usługodawcy

§ 3. 1.Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowied-nim ciśnieniem oraz dostawy wody i odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.
3. Woda do spożycia przez ludność winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określo-nym przez właściwego ministra.


§ 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków spowodowane:
 a) brakiem wody na ujęciu,
 b) niezawinionym   przez   Usługodawcę  zanieczyszczeniem  wody  na  ujęciu  w  spo-sób niebezpieczny dla zdrowia,
 c)potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 d)koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacji,
 e) uszkodzenia instalacji Usługobiorcy grożącej niebezpieczeństwem,
 f) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 5. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości należy poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 6. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 7. 1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych do celów p/poż /dotyczy budynków wielorodzinnych/.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

§ 8. Miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej - jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kana-lizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości.

§ 9. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykona-ne bez zgody Usługodawca bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i pozwoleniem na budowę.

§ 10. Usługodawca może odciąć dostawy wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, na wa-runkach określonych w art. 8 ustawy. (nielegalny pobór wody, brak zapłaty należności za min. 2 okresy obrachunkowe, zła jakość ścieków).

§ 11. 1. Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy za dostawę wody lub odpro-wadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczonych usług.
2. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Usługobiorcę.

§ 12. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urzą-dzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział III
Zawieranie umów

§ 13. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pi-semny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 14. 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieure-gulowanym stanie prawnym.
2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego Usługodawca zawiera umowy  z  najemcami  lub  właścicielami  lokali,  jeżeli  są  spełnione  warunki  określo-ne w art. 6 ust.6 ustawy.
4. Usługodawca może wyrazić zgodę na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo-rodzinnego do zawarcia umowy z korzystającymi z lokali osobami, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, określone w art. 6 ust.6 ustawy.

§ 15. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa powinna umożliwiać jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawą.
3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 16. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierać powinna w szcze-gólności postanowienia dotyczące:
 1) ilości   i   jakości   usług   wodociągowych   lub   kanalizacyjnych   oraz  warunków ich świadczenia;
 2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
 3) praw i obowiązków stron umowy;
 4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 5) okresu  obowiązywania  umowy  oraz  odpowiedzialności  stron  za  niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
2. Umowy te na terenie naszej gminy są oparte o ramowy wzór umowy zaakceptowany przez Urząd Antymonopolowy, sporządzony przy udziale Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.

§ 17. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków należy uwzględniać postanowienia wynikające z przepisów dotyczących sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki dotyczące wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyj-nych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysło-wych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób przeprowadzania kon-troli ilości i jakości ścieków.


Rozdział IV
Sposób rozliczeń

§ 18. Rozliczenia za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki są prowadzone z Odbiorcami usług na podstawie taryf zawierających ceny i stawki opłat oraz ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 19. 1. Ilość dostarczonej  wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wieloro-dzinnych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomie-rzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Odczytów wodomierzy dokonuje się w odstępach kwartalnych zaś dla odbiorców uspo-łecznionych i zakładów - co miesiąc.

§ 20. W przypadku braku wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia wody ustalone według obowiązujących przepisów.
§ 21. W razie awarii wodomierza przy rozliczeniu stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy przed awarią.
§ 22. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków odpowiada ilości dostarczonej wody przez Dostawcę. (Jest to zgodne z art.27 pkt.5 ustawy).

§ 23. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 24. 1. Strony określają w umowie okresy rozliczeniowe, skutki niedotrzymania terminu zapłaty, oraz sposób uiszczenia opłat.
2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należno-ści.

§ 25. W rozliczeniach z Odbiorcami, stosuje się taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w życie w trybie określonym w ustawie.

§ 26. Taryfy ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska nie później niż 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 27. 1. Taryfa obowiązuje przez rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ście-ków.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§ 28. Gmina zapewnia budowę i rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 29. 1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprze-dzają plan inwestycyjny, mogą oni wybudować na koszt własny, w porozumieniu z Dostawcą, urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
2. Wybudowane urządzenia, podlegają odpłatnemu przekazaniu na warunkach uzgodnio-nych w uprzednio zawartej umowie z możliwością zaliczenia w poczet ww. kosztów opłaty partycypacyjnej za prawo włączenia do sieci wodociągowej.

§ 30. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia.

§ 31. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz o wydanie warun-ków technicznych powinien w szczególności zawierać:
 1) oznaczenie wnioskodawcy;
 2) określenie:
 a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 b) charakterystyki zużycia wody,
 c) rodzaju i ilości, w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
 d) przeznaczenia wykorzystania wody;
 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczona woda, w szczególności:
 a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
 b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;
 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzenia ścieków.
2. Do wniosku o warunki techniczne należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodo-ciągowych i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 32. 1. Warunki przyłączenia a) techniczne , b) ogólne przekazuje się wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3.  Stanowią one załącznik do projektu technicznego przyłączy wodociągowo - kanalizacyj-nych
4. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
 1) miejsce i sposób przyłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  instalacji Odbiorcy;
 2) informacje o formalnościach i opłatach związanych z możliwością włączenia nowego  przyłącza wody lub kanalizacji do sieci;
 3) wymagania dotyczące:
 a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
 b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
 c) jakości odprowadzanych ścieków;
 4)termin ważności warunków przyłączenia.
5. Włączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej (lub nadzór) dokonuje wyłącznie Usłu-godawca po spełnieniu w/w warunków przyłączenia , przyłączy w oparciu o projekt przyłącza i pozwolenie na budowę.

§ 33. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzia-nych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń do pomiaru odprowa-dzanych ścieków zapewnia na własny koszt ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 34. 1. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego (w budynkach wielorodzin-nych) obciąża Dostawcę.
2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich za-kup, montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.
3. Dostawa wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu umowy lub w termi-nie uzgodnionym.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 35. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na rzecz Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi oraz informacji o taryfach.

§ 36. 1. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania odbiorcom informacji dotyczących wystę-pujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urzą-dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie dostaw wody i odbioru ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiado-mienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla ży-cia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
 1) z  powodu awarii sieci lub hydroforni nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia  w   wodę  lub odprowadzania ścieków;
 2) dalsze  funkcjonowanie  sieci  stwarza  bezpośrednie  zagrożenie dla życia, zdrowia lub  środowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, o którym mowa w ust.2 Usługo-dawca niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 37. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ina-czej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
 1) udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
 a)  12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 b)  7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerwy i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
 c)  14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 38. Usługodawca zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wy-przedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków nie krót-szym niż 12 miesięcy.

§ 39. 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zaintereso-wanego w siedzibie Usługodawcy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicz-nej.
3. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie zała-twiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 40. Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków powinna wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy z Usługodawcą - po spełnieniu wy-mogów zawartych w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.

§ 41. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierza i urządzenia pomiarowego ścieki poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowo utrzymywać studzienki czy też po-mieszczenia, w których są zamontowane.
2. Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wodomierza i przyłącza, powstałych z powodu braku ich zabezpieczenia przed mrozem i uszkodzeniem mechanicznym, przed kradzieżą czy brakiem sprawnych zaworów zwrotnych w instalacji ciepłej wody.

§ 42. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o wszelkich stwierdzo-nych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwa-nia plomby. Za zerwanie plomby na wodomierzu bez powiadomienia dostawcy grozi kara pieniężna w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

§ 43. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia o zmianach dotyczących własności nieru-chomości, zmianie użytkowania lokalu oraz liczby osób i standardu wyposażenia budyn-ku (w przypadku rozliczeń ryczałtowych).

§ 44. Odbiorca winien powiadomić o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrz-nej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 45. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zrzu-tach awaryjnych ścieków lub zmianie jakości ścieków odbiegającej od warunków umo-wy.

§ 46. Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z wody i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności do:
 1)  użytkowania  instalacji  wodociągowej  w  sposób eliminujący możliwości wystąpienia
      skażenia  chemicznego  lub  bakteriologicznego  wody w sieci wodociągowej na skutek
      cofnięcia  się  wody  z  instalacji  wodociągowej,  powrotu  ciepłej  wody  lub  wody  z
                     instalacji centralnego ogrzewania;
  
 2)  użytkowania   instalacji     kanalizacyjnej    w    sposób    nie    powodujący    zakłóceń
                     funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
 3)  informowania Dostawcy o własnym ujęciu wody, w celu prawidłowego ustalania opłat
      za odprowadzane ścieki;
 4)  wykorzystywania     wody   z   sieci   wodociągowej   oraz   korzystania  z   przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


§ 47. 1. Pomiar ilości wody w okresie budowy ( domu) winien się odbywać za pomocą wodomie-rza zlokalizowanego w studni wodomierzowej.
2. W przypadku ryczałtu w okresie budowy rozciąga się on na cały okres realizacji budowy (również okresy  zimowe).

§ 48. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się:
 a) przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
                     zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747);
 b) przepisy zawarte w umowie o dostawę wody i odbiór ścieków;
 c) przepisy ustawy “Prawo wodne” wraz z przepisami wykonawczymi;
 d) inne obowiązujące przepisy prawa z Kodeksem cywilnym włącznie.

§ 49. 1. Niniejszy regulamin jest bezpłatnie udostępniany Odbiorcom na żądanie.
2. Stanowi on uzupełnienie treści zawieranych umów o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

 


Wytworzył: Rada Gminy (30 grudnia 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (30 grudnia 2003, 13:14:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8127

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij