Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIII.141.2020
z dnia 05.02.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełm.

Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437),

 2. Odbiorca - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy, tj. każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

 3. Przedsiębiorstwo – Gminę Dąbrowa Chełmińska,

 4. Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawarta między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.


Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

 1. dostarcza Odbiorcy wodę:

 1. pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,05 MPa,

 2. o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym spełniającą wymagania bakteriologiczne, organoleptyczne i o parametrach fizykochemicznych nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo:200 μg/l, mangan: 50μg/l, jon amonu: 0,50 mg/l, azotany: 50 mg/l, azotyny: 0,50 mg/l, mętność: 1 NTU, stężenie jonów wodoru (pH): 6,5-9,5,

 3. w ilości nie mniejszej niż 0,2m³/h.

 1. odbiera od Odbiorcy ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 Ustawy, w ilości nie mniejszej niż 0,2m³/h.

2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.

§ 4. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących jego własnością.

2. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, będących jego własnością.


Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 6. 1. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę o zapatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

3. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług. 4. Podpisanie umowy z Odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

5. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez Odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

7. Umowa, o której mowa w ust. 3, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem Przedsiębiorstwa, Odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.


Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o oceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.

2. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w Umowie.

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w Umowie.

4. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy.

5. W rozliczeniach strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną przez organ regulacyjny w trybie art. 24c Ustawy, bez konieczności zmiany warunków Umowy.

6. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24e Ustawy.


Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 8. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


§ 9. Wniosek o którym mowa w § 8 powinien w szczególności:

 1. zawierać dane Wnioskodawcy,

 2. wskazywać rodzaj i parametry instalacji odbiorczych,

 3. określać wielkość przewidywanego poboru wody,

 4. wskazywać przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

 5. zawierać opis nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia.

 6. wskazywać planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.


§ 10. Warunki przyłączenia określają:

 1. miejsca i sposób przyłączenia w sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy:

 2. ilość dostarczanej wody i ilość odbieranych ścieków;

 3. miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

 4. dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków ;

 5. termin ważności warunków przyłączenia.


§ 11. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia , o których mowa § 11.


Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 12. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

 1. przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE PN 16;

 2. w miejscu włączenia do sieci zamontować opaskę z zasuwą samo nawiercająca, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować a miejsce zamontowania zasuwy oznakować tabliczką na słupku;

 3. uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zgłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą bezkolizyjną trasą;

 4. przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić;

 1. prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

 2. unikać lokalizacji przyłącza w wjazdach, pod utwardzeniami, pod krzewami i drzewami;

 3. dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.


Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

2. Odbiór określonego w warunkach przyłączenia przeprowadzany jest przy udziale upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorstwa, Wykonawcy oraz Wnioskodawcy, na podstawie zgłoszenia dokonanego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza, a wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.

5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.


Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Dostawcę usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, Dostawca ma obowiązek:

 1. poinformować niezwłocznie Odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

 2. zapewnienia Odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 16 godzin oraz poinformowania Odbiorców o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;

 3. w miarę możliwości niezwłocznie podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.


§ 15. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Dostawca informuje Odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.


Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 16. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 1. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

 2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

 3. planowanych przerw w świadczeniu usług.

§ 17. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę Odbiorców oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich praw i obowiązków, przyjmowania reklamacji, a także informowania o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie Umów.

§ 18. Przedsiębiorstwo zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:

 1. wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dane umożliwiające kontakt, godziny przyjmowania reklamacji,

 2. dane umożliwiające kontakt,

 3. godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,

były udostępnione w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej.

§ 19. Przedsiębiorstwo zapewnia, aby w jego siedzibie lub na stronie internetowej udostępnione były:

 1. dokumenty w aktualnym brzmieniu : taryfa, niniejszy regulamin, projekt umowy, Ustawa,

 2. szczegółowe warunki zawierania umów, w tym o informacja konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz informacja o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,

 3. informacja o przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej.

§ 20. 1. Odbiorcy oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorcy reklamacji dotyczących i świadczonych przez niego usług.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację ,

 2. przedmiot reklamacji,

 3. uzasadnienie reklamacji,

 4. datę i numer umowy,

 5. informację o możliwości i sposobie kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane powiadomić wnoszącego reklamację o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania w formie pisemnej, chyba, że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.


Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są straże pożarne biorące udział w akcjach gaśniczych.

2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem

3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub rozpoczęcia akcji, nie później jednak niż 24 godziny od momentu zakończenia akcji gaśniczej.Rozdział 11.

Postanowienia końcowe

§ 22. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 grudnia 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (30 grudnia 2003, 13:14:25)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (17 kwietnia 2020, 12:37:29)
Zmieniono: aktualizacja regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8669