Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok:

         Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok” zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z w/w projektem:
 
       Uwagi i opinie można przesyłać na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w dniach 18.01.2019 r. - 07.02.2019 r.
 
Projekt Programu (83kB) word
załącznik nr 1 (36kB) word
załacznik nr 2 (37kB) wordProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok:                             

UCHWAŁA Nr XXXVIII.336.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 15 lutego 2018 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
             § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                              
 
UZASADNIENIE
 
            Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy.
             Zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
              Gmina wypełniając powyższy obowiązek przygotowała na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.
Celem programu w szczególności jest:
1)      zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2)      ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizację lub kastrację psów, kotów;
3)      sprawowanie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy najpóźniej do dnia 1 lutego Wójt przekazuje projekt programu do zaopiniowania:
1)      właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2)      organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3)      dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
           Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy,  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 14 „Ostromecko - Zdrój”, Koła Łowieckiego Nr 138 „Dąbrowa”, Koła Łowieckiego „Bażant”.
             Powiatowy   Lekarz   Weterynarii   w   Bydgoszczy w piśmie z dnia 26.01.2018 r. znak: PIWet 4270/6/2018 uznał projekt ww. uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt. Koło Łowieckie Nr 14 „Ostromecko - Zdrój”, Koło Łowieckie „Bażant” pozytywnie zaopiniowało ww. Program. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Oddział Kujawsko – Pomorski
w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS oraz Koło Łowieckie Nr 138 „Dąbrowa” nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały. Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt ww. podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.
             Informacja o możliwości zapoznania się w terminie od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r. z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 została zamieszczona w Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy  Dąbrowa Chełmińska (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl).
            We wskazanym terminie żaden podmiot nie wyraził swojej opinii. Przyjmuje się, że w przygotowaniu programu wzięły udział wszystkie podmioty działające na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska z uwagi na upublicznienie tej informacji w sposób wymieniony powyżej.
             W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
 
 
 
  Postać dokumentu - plik do pobrania (3600kB) pdf

 Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 stycznia 2017)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (20 stycznia 2017, 08:43:00)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (17 stycznia 2019, 08:35:53)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij