REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY

ZARZĄDZENIE NR 3/08
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami/ w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ ustalam:

Regulamin pracy
Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej


I. Postanowienia ogólne

    § 1. Regulamin Pracy, zwany dalej „Regulaminem” ustala organizację i porządek w procesie pracy Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, zwanym dalej „Urzędem” oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

    § 2. Postanowieniami niniejszego Regulaminu objęci są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie na podstawie umowy o pracę.

    § 3. Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu zaopatrzone w podpis pracownika, przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
    § 4. Czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracownika Urzędu wykonuje Wójt Gminy zwany dalej „Kierownikiem jednostki”.


II. Obowiązki pracownika

    § 5.1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
    2. Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.
    3. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
2) przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów ppoż.,
3) przestrzegać porządku w zakładzie pracy, a w szczególności ustalonego czasu pracy,
4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz w zakresie ochrony danych osobowych,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
7) dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie pracodawcy oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
8) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami,
9) przestrzegać Regulaminu pracy,
10) dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego chyba, że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika,
11) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności w pracy,
12) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy.

    § 6. Naruszeniem obowiązków pracowniczych jest w szczególności:
1) niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych,
2) naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic,
3) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
4) niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników i interesantów Urzędu,
5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,
6) wykorzystywanie bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywana pracą.

    § 7. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest:
1) wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy,
2) rażąca niedbałość o narzędzia i powierzone materiały,
3) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
4) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnianie się lub samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
5) uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,
6) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka odurzającego lub spożywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w miejscu pracy,
7) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem,
8) działania lub zachowania uznane w Kodeksie pracy za mobbing.


III. Obowiązki pracodawcy

    § 8. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientacje seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasy pracy,
5) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
9) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wynikówich pracy,
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
12) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
13) przeciwdziałać mobbingowi,
14) udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
15) niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
16) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.

    § 9. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez
pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe.


IV. Organizacja pracy , usprawiedliwianie nieobecności w pracy, zwolnienia od pracy

    § 10.1. Pracownik zobowiązany jest punktualnie rozpocząć pracę i przed jej rozpoczęciem podpisać listę obecności.
    2. Pracownik zobowiązany jest stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinach rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowisku pracy.
    3. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się:
1) listę obecności,
2) listę wyjazdów (delegacji służbowych),
3) ewidencję wyjść w godzinach służbowych,
4) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy.
    4. Listy obecności i ewidencje wyszczególnione w ust. 3 prowadzi Sekretariat Urzędu.
    5. Listy obecności pracowników zatrudnionych w świetlicach znajdują się w ich miejscu pracy - świetlicy.
1/ Po zakończonym miesiącu kalendarzowym listy obecności należy przekazać do pracownika ds. promocji, kultury i sportu w Urzędzie Gminy, który prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników zatrudnionych ds. upowszechniania kultury.

    § 11. Zezwoleń na pozostanie w biurze poza godzinami pracy udziela Wójt, Sekretarz lub bezpośredni przełożony.

    § 12.1. Pracownik może opuścić miejsce pracy w godzinach urzędowania za zgodą Wójta, Sekretarza lub osoby przez nich upoważnionej.
    2. Godziny wyjścia i powrotu odnotowuje się w ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych znajdującej się w Sekretariacie Urzędu. Czas powrotu odnotowuje się bezzwłocznie. Niewpisanie godziny powrotu traktowane jest jako przebywanie poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.
    3. Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne pracownik jest zobowiązany odpracować. Czas odpracowania przez pracownika nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

    § 13. Bezpośredni przełożony w czasie nieobecności pracownika wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy pozostałych pracowników.

    § 14. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest:
1) zabezpieczyć narzędzia, materiały, dokumenty lub podobne przedmioty pracy i pozostawić miejsce pracy w należytym porządku,
2) zamknąć okna i pomieszczenie zamknąć na klucz, który należy pozostawić w szafce przeznaczonej do przechowywania kluczy.

    § 15. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku Urzędu. Informacje te stanowią tajemnicę służbową.

    § 16. Akta, pieczątki i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

    § 17. Wykonywanie jakichkolwiek prac na rachunek prywatny na terenie zakładu pracy także poza godzinami pracy jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą pracodawcy.

    § 18. Korzystanie z telefonów służbowych dla celów prywatnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą bezpośredniego przełożonego. Pracownik ma obowiązek pokryć koszty prywatnych połączeń telefonicznych na podstawie wydruków udostępnianych przez pracodawcę.

    § 19. Pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń zakazujących palenia tytoniu w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Gminy.

    § 20.1. Pracownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o wszelkich zmianach dotyczących:
1/ stanu rodzinnego, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2/ miejsca zamieszkania,
3/ wykształcenia,
4/ stosunku do służby wojskowej.
    2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownika w pracy, wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy i inne związane z nieobecnością pracownika w pracy, pracownik składa w Sekretariacie Urzędu.
    3. Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnienia do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje bezpośredni przełożony.

    § 21.1. Pracownik powinien powiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
    2. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy przedstawiając przyczyny nieobecności w pracy lub spóźnienia.


V. Udzielanie urlopów.

    § 22.1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi na zasadach
określonych w Kodeksie pracy w terminie ustalonym przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem.
    2. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed terminem jego rozpoczęcia pracownik ma obowiązek złożyć do bezpośredniego przełożonego wniosek urlopowy , który podlega zatwierdzeniu przez Wójta lub Sekretarza Gminy.
    3. Za realizację wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika odpowiada jego bezpośredni przełożony.

    § 23.1. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu „na żądanie” w terminie przez niego wskazanym w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym.
    2. Pracownik zgłasza bezpośredniemu przełożonemu żądanie udzielenia urlopu możliwie jak najwcześniej z uwzględnieniem ust.3.
    3. Pracownik może zgłosić wykorzystywanie urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Forma zawiadomienia jest dowolna, z tym że niezwłocznie po powrocie do pracy pracownik powinien potwierdzić na piśmie wykorzystanie urlopu „na żądanie”.

    § 24. Pracodawca może zobowiązać pracownika do podania adresu, pod którym będzie przebywał podczas urlopu.

    § 25.1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielany urlop bezpłatny.
    2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
    3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem porozumienie określające przypadki, w których może nastąpić odwołanie pracownika z urlopu.


VI. Odpowiedzialność pracowników

    § 26. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

    § 27.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1/ karę upomnienia,
2/ karę nagany.
    2. Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów bhp lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować karę pieniężną.
    3. Pracodawca nie może zastosować jednocześnie kilku kar porządkowych.
    4. Wysokość kary pieniężnej, tryb nakładania kar porządkowych oraz zasad zatarcia kary są uregulowane w Kodeksie pracy.


VII. Nagrody i wyróżnienia

    § 28.1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszą jej wydajność i jakość, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
1/ nagroda pieniężna,
2 /nagroda rzeczowa,
3/ pochwała pisemna,
4/ dyplom uznania.
    2. Pracownik może każdorazowo otrzymać więcej niż jedną nagrodę czy wyróżnienie.
    3. Kopię zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

    § 29. Przyznawanie nagród pieniężnych reguluje Regulamin przyznawania nagród określony przez Wójta Gminy.


VIII. Czas pracy

    § 30.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
    2. Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania pracy, którą powinien potwierdzić podpisem na liście obecności.
    3. Samowolne przerwy w pracy lub jej wcześniejsze zakończenie stanowi naruszenie obowiązków pracownika.

    § 31.1. Rozkład i wymiar czasu pracy określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz. 1593 ze zm./, 1/ w stosunku do osób niepełnosprawnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zm.),
2/ w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach obowiązują przepisy Kodeksu pracy.
    2. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
    3. W Urzędzie Gminy obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 7,15 do 15,15 natomiast wtorek 8,oo do 16,oo.
    4. Czas pracy pracownika zatrudnionego do obsługi gminnego wysypiska nieczystości stałych : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota od godz. 8,oo do 16,oo.
    5. Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi i pomocniczych ustala pracodawca indywidualnie dla każdego pracownika.
    6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dla którego sobota będzie dniem pracy, pięciodniowy tydzień pracy rozpoczyna się od wtorku a kończy w sobotę.
    7. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze ustalają indywidualne umowy o pracę.
    8. W indywidualnych sprawach dotyczących zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy decyzje podejmuje kierownik jednostki, na wniosek pracownika.
    9. Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy, wliczona do czasu pracy.

    § 32. Ewidencję czasu pracy każdego pracownika prowadzi stanowisko do spraw organizacji i informacji.

    § 33.1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu pracownik samorządowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami, w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz niedzielę i święta.
    2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat oraz innych przypadków, określonych w odrębnych przepisach.

    § 34.1. Bez wyjątku w każdy dzień roboczy czynny jest Sekretariat Urzędu.
    2. Nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów na merytorycznych stanowiskach pracy w środy za wyjątkiem spraw nagłych, np. zgłaszania zgonu oraz spraw wymagających natychmiastowego podjęcia działania.


IX. Wypłata wynagrodzenia

    § 35. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

    § 36. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków, premii i
nagród określają przepisy:
1) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1593 ze zm.),
2) ustawy z dnia 16 września 1982r. o dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz.1080 z późn. zm.),
3) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
5) ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.),
6) Regulaminu w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
7) Regulaminu w sprawie przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy.

    § 37.1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu z dołu, najpóźniej 26-go dnia każdego miesiąca, za który przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2
    2. Wynagrodzenie za pracę pracowników na stanowiskach pomocniczych i robotniczych zatrudnionych w ramach robót publicznych płatne jest raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
    3. Pracodawca na żądanie pracownika jest obowiązany każdorazowo po wypłacie wynagrodzenia udostępnić pracownikowi do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

    § 38. Wynagrodzenie przekazywane jest na wskazane przez pracownika konto bankowe, po uprzednim złożeniu przez pracownika odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

    § 39. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu należności:
1) określone w art. 87 Kodeksu pracy,
2) inne należności, niż wymienione w art. 87 Kodeksu pracy, na których potrącenie pracownik wyraził zgodę na piśmie do wysokości określonej w art. 871 § 1 i 2 Kodeksu pracy.


X. Przepisy bezpieczeństwa , higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa

    § 40. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.
    2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1/ organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2/ zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3/ zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4/ zapewnić wykonanie zaleceń inspektora pracy.
    3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązkach, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp.

    § 41. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

    § 42.1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
    2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
    3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
    4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

    § 43.1. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, przeprowadza się raz do roku.
    2. Szkolenia okresowe dla pozostałych pracowników przeprowadza się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

    § 44. Okresowe badania pracowników przeprowadzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt pracodawcy.

    § 45.1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
    2. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej określa regulamin przydziału nadany przez Wójta Gminy.

    § 46. Kobiety nie mogą być zatrudniane przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet /Dz. U. Nr 114, poz. 545/.

XI. Ochrona pracy kobiet

    § 47. Kobiety w ciąży mogą pracować przy obsłudze monitorów ekranowych tylko
za pisemna zgodą lekarza.

    § 48. Ochronę pracy kobiet regulują przepisy działu ósmego Kodeksu pracy.


XII. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

    § 49. 1.Kobiety i mężczyźni powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
    2. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć.
    3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, jeżeli nie mogą one być obiektywnie uzasadnione innymi względami niż płeć.

    § 50.1. Za naruszenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominiecie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się innymi względami.
    2. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzeba świadczenia określonej pracy – ze względu na jej rodzaj lub warunki wykonywania – wyłącznie przez pracowników jednej płci.
    3. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowanie środków, które różnicują sytuacje prawną pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa. Nie stanowią także naruszania tej zasady działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównania szans pracowników obu płci poprzez zmniejszenie na korzyść pracowników jednej płci, rozmiaru faktycznych nierówności, w zakresie określonym w § 49 ust.1.

    § 51.1. Pracownicy, bez względu na płeć, mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna.
    3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

    § 52. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów i nie wyższej niż sześciokrotność tego wynagrodzenia.

    § 53. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez wypowiedzenia.


XIII. Załatwianie spraw indywidualnych

    § 54. Pracownicy przyjmują interesantów przez czas urzędowania za wyjątkiem środy.

    § 55.1. Obsługa interesantów powinna być rzeczowa, sprawna , uprzejma i uwzględniać zasady współżycia społecznego.
    2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowym dokumentem będącym w Urzędzie ale na innym stanowisku pracy, to czynności te wykonuje pracownik.
Pracownik odpowiedzialny jest również za potwierdzenie otrzymania dokumentu.
    3. Jeżeli pracownik nie może załatwić interesanta ze względów proceduralnych jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.

    § 56. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw interesantów ponoszą kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

    § 57. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym przez siebie dniu tygodnia i w określonych godzinach.


XIV. Przepisy końcowe

    § 58. Pracownik nie ma prawa wynosić poza siedzibę Urzędu Gminy dokumentów i przedmiotów stanowiących własność gminy.

    § 59. Pracownik, z którym rozwiązuje się stosunek pracy ma obowiązek protokolarnego przekazania stanowiska i rozliczenia się ze swoich zobowiązań wobec Urzędu Gminy, a w szczególności z dokumentów i przedmiotów, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.

    § 60.1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
    2. Regulamin może być zniesiony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

    § 61. Wójt przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy.

    § 62. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy nieuregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o pracownikach samorządowych a następnie Kodeksu pracy oraz inne przepisy wynikające z regulacji innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

    § 63. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników z mocą od 1 kwietnia 2008 r.

    § 64. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin pracy z dnia 21.04.1997 roku ze zmianami.


                                                                Wójt Gminy
                                                                /-/ mgr Zbigniew Łuczak

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZMIENIONY:

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (21 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (7 marca 2008, 14:15:51)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (4 lipca 2023, 15:58:15)
Zmieniono: dodanie zarządzenia zmieniającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6210