Wycinka drzew


KOMUNIKAT

         Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że w dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.
        Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna, mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej nieruchomości o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:
1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
         Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, które planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
80 cm - w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych drzew. Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.
Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko wnioskodawcy,
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (ulica, numer działki i obrębu),rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
wzór zgłoszenia (28kB) word

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
         W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.
UWAGA:  za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni, więc wskazane jest po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
– lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
– lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody
– spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
– jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
– braku uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.Wydanie przez organ decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej  wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa – taki jak obowiązywał przed 1 stycznia 2017r. – i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).

3. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
         Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.  Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.

4. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU
         Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
         Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Wójt Gminy  wymierza administracyjną karę pieniężną  za:
·        usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
·        usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
·        usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia,
·        usunięcie drzewa przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie przez organ sprzeciwu,
·        usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,
·        zniszczenie drzewa lub krzewu,
·        uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
6. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
         W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości  5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których  obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
80 cm - w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego,50 cm - w przypadku pozostałych drzew, wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew,  wydawanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zawiera natomiast obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm.

Wzór wniosku - kliknij, aby pobrać (35kB) word Oświadczenie o własności (27kB) word


W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów należy do wniosku/zgłoszenia dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

klauzula informacyjna (34kB) word

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Aleksandra Kirchner - Banach (23 lipca 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (23 lipca 2009, 15:10:52)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (31 stycznia 2022, 14:50:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6828