Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (346)  |  Przetargi unieważnione (51)

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 13-letniej dziewczynki w miejscu zamieszkania dziecka.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.3.SUO.2018
wartość: 70 zł/godz
termin składania ofert: 16 lutego 2018  14:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferenta Ogłoszenie  nr GOPS.3.SUO.2018

Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).
    
I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska:
ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia  funkcjonowania 13-letniej dziewczynki
w miejscu zamieszkania dziecka.


II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:
1) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm), w tym świadczenie usług m.in. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii (usługi nierefundowane przez NFZ).

III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi 12 godzin (każda godzina po 60 minut).
Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych  w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi: 70,00 zł brutto.
Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.

VI.  Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty.

2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spełnienie poniższych wymogów:
1) korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) nieposzlakowana opinia.
VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
 • posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 • odporność na trudne sytuacje, stres
 • prawo jazdy kat. B.
VIII. Wymagana dokumentacja:
 1. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania  jednego z zawodów, o których mowa w punkcie VI.1.
 3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa w punkcie VI.2.
 4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.
 5. Oświadczenie o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

  Wzór oświadczenia (kliknij, aby pobrac) (13kB) plik stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
 1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami.
 2. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska".
X. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać lub przesłać do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21,
86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:

1.    W toku badania i oceny ofert, GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.

XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:
       Barbara Kapanowska, tel: 52-38-16-769, email: gops@dabrowachelminska.lo.pl


Dąbrowa Chełmińska, dnia 19 lutego 2018 r.

Informacja dot. ogłoszenia nr GOPS.3.SUO.2018
w sprawie naboru  osób/wykonawców na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia  funkcjonowania 13-letniej dziewczynki
w miejscu zamieszkania dziecka.


Do GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie weryfikacji złożonej oferty stwierdzono, że oferta spełnia formalne kryteria zawarte w ogłoszeniu.

Biorąc pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie osoby/wykonawcy dokonano wyboru oferenta do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 13-letniej dziewczynki w miejscu zamieszkania dziecka od lutego 2018 r.

Nr oferty    Imię i nazwisko oferenta
    1               Joanna Perlinska

Odpowiada za treść: Kierownik GOPS
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 lutego 2018, 13:21:35)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (19 lutego 2018, 14:50:20)
Zmieniono: informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij