Projektowanie aktów prawnych

Projektowanie aktów prawnych

PROJEKTY UCHWAŁ NA VI SESJĘ RADY GMINY

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w Dąbrowie Chełmińskiej; w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z dróg [...]

PROJEKTY UCHWAŁ NA V SESJĘ RADY GMINY

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska;w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa [...]

PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RADY GMINY

w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych; w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełm. na 2015 r. [...]

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY

w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół imienia Mariana Rejewskiego w Ostromecku;w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014r.; zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [...]

PROJEKTY UCHWAŁ NA II SESJĘ RADY GMINY

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015; w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych [...]

PROJEKTY UCHWAŁ NA I SESJĘ RADY GMINY

PROJEKTY UCHWAŁ NA I SESJĘ RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska;w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady [...]

metryczka