zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Dąbrowie Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym
nr sprawy: 271.7.2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 26 września 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

                                                                         Dąbrowa Chełmińska, dnia 14.09.2017r.
Gmina Dąbrowa Chełmińska                                                                                              
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług pocztowych
dla Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
Zamawiający:
 
                          Gmina Dąbrowa Chełmińska
                          ul. Bydgoska 21
                          86-070 Dąbrowa Chełmińska
                          NIP: 554-265-77-62
 
Przedmiotem oferty jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb urzędu gminy oraz doręczanie i odbiór poczty z Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
2.Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w Polsce. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej codziennie od poniedziałku  do piątku pomiędzy godziną 7:30-9:30 i zostawiał je w Sekretariacie Zamawiającego. Przesyłki będzie odbierała tylko osoba do tego upoważniona przez Zamawiającego.
3.Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą przez Wykonawcę codziennie w dni robocze: w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 14:00-15:00, 
w piątki 12:00 – 13:00 w Sekretariacie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy przed jej podpisaniem. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez osobę wyznaczoną przesyłek do wysłania pod warunkiem, że odległość do punktu pocztowego nie będzie większa niż 1 km.
4.Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
5.Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa wyżej lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
6.Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.,  poz.1257 
ze  zmianami  –  rozdział 8 „Doręczenia” oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami) - rozdział 5 „Doręczenia”.
7.Wykonawca przekaże Zamawiającemu znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi  pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.
8.Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru
dla  przesyłek krajowych (wg wymogów przewidzianych w ustawie dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1489 ze zm.) wg zapotrzebowania Zamawiającego.
9.Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych wg wzoru druku Zamawiającego – załącznik nr 3 (147kB) pdf
10.Zamawiający sporządza dzienne zestawienie nadanych przesyłek listowych ekonomicznych
w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy i Zamawiającego.
11.Zamawiający sporządza dzienne zestawienie nadanych przesyłek listowych priorytetowych
w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy i Zamawiającego.
12.Wykazy, o których mowa w punktach 9, 10, 11 Wykonawca potwierdzi stosowną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej.
13.Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej musi mieć moc dokumentu urzędowego. 14.Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca może umożliwić Zamawiającemu w terminie realizacji  przedmiotu umowy śledzenie przez Internet rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym poprzez stronę internetową.
15.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, dotyczących oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia numerem na dziennym zestawieniu nadanych przesyłek listowych dostarczonym przez Zamawiającego każdej przesyłki rejestrowanej tak, by Zamawiający mógł ja bezproblemowo zareklamować lub śledzić jej obieg w Internecie.
16.Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub dokumentów oddawczych dokumentujących zwrot przesyłek , kiedy możliwość dostarczania została wyczerpana.
17.Do rozliczeń  z wykonawcą przyjęte będą ceny z formularza cenowego – załącznik nr1
18.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
19.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena (c) – 80 pkt.
Sposób przyznawania punktów za kryterium cena:   
C= (Cena oferty najniższa /Cena oferty ocenianej ) X 80 pkt
 
2) Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym (s) – 20 pkt
Sposób przyznawania punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym:

20 pkt – za oferowanie możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
0 pkt – za brak możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

20.Za najkorzystniejszą ofertę (N) zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów wg poniższego wzoru:

N= C+S
N - oferta najkorzystniejsza
C - liczba przyznanych punktów w kryterium cena
S - liczba przyznanych punktów w kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.

21. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem:
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ” 

Termin  składania  ofert  upływa dnia 26.09.2017 do godziny 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi  26.09.2017r. o godzinie 10:15.


Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21,86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
22.Oferta powinna zawierać:
 
23.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
24.Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w formularzu cenowym oferty ( załącznik nr 1) mają charakter szacunkowy. Zamawiający  zastrzega sobie prawo niewykorzystania przez jednostkę rozliczeniową ilości wskazanych w formularzu cenowym oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług są odmienne dla jednostek Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od ich potrzeb, jednak za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.
25.W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek niewyszczególnionych w formularzu cenowym oraz w przypadku zwrotu przesyłek rejestrowanych niedoręczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego Cennika wyłonionego Wykonawcy, umieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy w dniu nadania takich przesyłek.
26.Cena przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji jedynie w przypadku: zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki VAT lub zmiany obowiązku podatkowego wykonawcy, odpowiednio do zmienionych stawek, zmiany cennika za usługi świadczone przez Wykonawcę w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo pocztowe;
27.Warunki płatności - 21 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

        ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Dąbrowa Chełmińska zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na " Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Dąbrowa Chełmińska" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jedyną i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma:
                                                                Poczta Polska S.A.
                                           ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
                                                          za cenę brutto 74636,80 zł.
Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Rzemek
Opublikował: Anna Rzemek (14 września 2017, 10:13:34)

Ostatnia zmiana: Anna Rzemek (26 września 2017, 12:19:02)
Zmieniono: zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274