Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Karolina Mikulska, Łubianka 
uzasadnienie wyboru: Pani Karolina Mikulska w najlepszym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 października 2019)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (25 października 2019, 11:31:46)stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i zamówień publicznych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30
Dąbrowa Chełmińska, 2019.10.22

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 24 września 2019 r.
na stanowisko urzędnicze do spraw  inwestycji i zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Mikulska, zam. Łubianka.

Uzasadnienie:
Pani Karolina Mikulska w najlepszym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Zatrudnienie kandydatki na stanowisku do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

____________________________________________________________
____________________________________________


Dąbrowa Chełmińska, dn. 2019.10.15

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw  inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 24 września 2019 r. złożono dwie oferty.

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu naboru został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną Zarządzeniem nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 września 2019 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, od godz. 13:00.

 
                                                                      
                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                                                     /-/ Mariusz Buliński


______________________________________________________________________
_____________________________________________________Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 września 2019 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw inwestycji i zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
 
I. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze - etat;
2) przewidywany termin rozpoczęcia pracy – listopad 2019 r.;
3) praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińska, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4) budynek dwukondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych jak  podjazdy, windy), podjazd dla niepełnosprawnych do budynku,
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze,
7) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności.
 
II. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie - ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
- udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.
Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, programów i pakietów OFFICE, pracy w zintegrowanych systemach informatycznych oraz wykazać się znajomością przepisów, w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych oraz niżej wymienionych ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- kodeks postępowania administracyjnego.
 
III. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- preferowane wykształcenie o kierunkach: prawo, administracja publiczna lub pokrewne,
- prawo jazdy kat. B.
 
IV.   Główne obowiązki na stanowisku:
1. W zakresie inwestycji i zamówień publicznych – kompleksowe prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami w szczególności:
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, w tym środków unijnych,
- prowadzenie, nadzór i rozliczenie finansowe inwestycji gminnych,
- nadzór i rozliczanie finansowe inwestycji gminnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- sporządzanie ocen, informacji, analiz oraz sprawozdawczości dot. realizacji inwestycji,
- prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,
- pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska w przygotowywaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych,
- prowadzenie postępowań z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem szkód na mieniu Gminy.
 
V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy,
- kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.
 
VII.  Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 wyżej wymienionej ustawy.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych” za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 14 października 2019 r.  w godzinach pracy Urzędu.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 
IX. Inne informacje:
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji kwalifikacyjnej dowód tożsamości.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował niezawarciem umowy o pracę.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1)   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo:  sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,  telefonicznie: 52 3816005.
2)   Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
3)   Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz art. 22’ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko pracy.
4)   Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5)   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie zostaną zniszczone.
6)   Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7)   Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. 
8)   Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 września 2019)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 września 2019, 18:54:17)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (25 października 2019, 11:31:46)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 751