Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Karolina Osak, Czarże 
uzasadnienie wyboru: Pani Karolina Osak spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 października 2019)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (25 października 2019, 11:29:03)stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30
Dąbrowa Chełmińska, 2019.10.22


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 24 września 2019 r.
na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Osak, zam. Czarże.

Uzasadnienie:

Pani Karolina Osak spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
Zatrudnienie Pani Karoliny Osak na stanowisku do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


_______________________________________________________________________
________________________________________________________

Dąbrowa Chełmińska, dn. 2019.10.15

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw  zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 24 września 2019 r. złożono trzy oferty.

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu naboru zostało zakwalifikowanych dwóch kandydatów spełniających warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną Zarządzeniem nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 września 2019 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, od godz. 13:30.

 
                                                                      
                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                                                     /-/ Mariusz Buliński________________________________________________________
_____________________________________
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 września 2019 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
 
I. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – w niepełnym wymiarze – ¾ etatu,
2) przewidywany termin rozpoczęcia pracy –listopad 2019 r.,
3) praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińska, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4) budynek dwukondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych jak  podjazdy, windy), podjazd dla niepełnosprawnych do budynku,
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze,
7) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności.
 
II. Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie - ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
- udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.
Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, programów i pakietów OFFICE, pracy w zintegrowanych systemach informatycznych oraz wykazać się znajomością przepisów, w szczególności ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,  oraz niżej wymienionych ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- o bezpieczeństwie imprez masowych,
- o ochronie zwierząt,
- o stanie klęski żywiołowej,
- o ochronie przeciwpożarowej,
- o systemie powiadamiania ratunkowego,
- o działalności leczniczej.
 
III.  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- prawo jazdy kat. B.
 
IV.  Główne obowiązki na stanowisku:
1. W zakresie zarządzania kryzysowego - kompleksowe prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami – w szczególności:
- opracowywanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego,
- organizowanie pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Gminy,
- współpraca z OSP na terenie Gminy,
- realizacja zapisów Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie gospodarki transportowej OSP działających na terenie Gminy,
- zapewnienie efektywnego zarządzania siłami i środkami ratowniczymi Gminy w przypadku wystąpienia na obszarze Gminy zdarzenia kryzysowego, klęski żywiołowej oraz realizacja innych zadań wynikających z odrębnych uregulowań prawnych,
- przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach, które wystąpiły na terenie Gminy,
- organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy o wszelkich zagrożeniach,
- informowanie Wójta o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy, a także niezwłoczne przekazywanie dyspozycji i zaleceń organów wyższego stopnia,
- gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić na terenie Gminy,
- tworzenie baz danych o siłach i środkach dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
- opracowywanie procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- uczestnictwo w organizowanych na terenie Gminy ćwiczeniach i treningach,
- prowadzenie spraw związanych z obsługą Szefa Obrony Cywilnej Gminy, tworzenie i aktualizacja formacji obrony cywilnej,
- ewidencjonowanie prowadzonych działań, a także sporządzanie meldunków, okresowych raportów, analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- planowanie i organizacja działalności szkoleniowo – popularyzacyjnej w zakresie zarządzania kryzysowego,
- wyposażanie i utrzymywanie gminnego magazynu  przeciwpowodziowego,
- prowadzenie ewidencji strat i zniszczeń spowodowanych powodzią na terenie Gminy,
- współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratownicze,
- udział w planowaniu oraz nadzorowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia.
 
2. W zakresie zdrowia – kompleksowe prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami w szczególności:
- tworzenie i realizacja programów zdrowotnych, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- współdziałanie z Gminną Przychodnią w Dąbrowie Chełmińskiej,
- współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi w zakresie „popularyzacji zdrowego stylu życia”,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i współpraca w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
 
3. W zakresie obrony cywilnej – kompleksowe prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami w szczególności:
- współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
- przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenie rejestru,
- opracowywanie i aktualizowanie Planu Operacyjnego dla Gminy w zakresie realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa,
- przygotowywanie dokumentacji i decyzji związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,
- prowadzenie dokumentacji planistyczno – organizacyjnej Akcji Kurierskiej,
- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru,
- opracowywanie sprawozdań w zakresie spraw wojskowych,
- przygotowywanie zakwaterowania sił zbrojnych,
- przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i innych zagrożeń.

4. Rozliczanie kart drogowych i zużycia paliwa samochodów służbowych Urzędu Gminy oraz samochodów OSP.

5. Współdziałanie z Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w zakresie wykonywania prac społecznych.

6. Współdziałanie z Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w zakresie wykonywania prac społecznych, w tym:
- przyjmowanie osób skazanych wyrokami sadowymi na prace społecznie użyteczne w ramach kary ograniczenia wolności i wyznaczenia miejsc i zakresu pracy;
- przygotowywanie kompletu dokumentacji wykonywanej pracy;
- przygotowywanie sprawozdań, raportów z wykonania prac społecznie użytecznych.

7. Współdziałanie z przedstawicielami rad sołeckich w zakresie wykonywania prac społecznych w ramach kary ograniczenia wolności.

8. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie Gminy, w szczególności udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

9. Nadzór nad usuwaniem padłych zwierząt w pasie drogowym.

10. Realizowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

11. Prowadzenie spraw w zakresie zbiórek i zgromadzeń publicznych oraz zezwoleń na prowadzenie imprez oraz imprez masowych.
 
V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy,
- kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.
 
VII. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 wyżej wymienionej ustawy.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej” za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 14 października 2019 r.  w godzinach pracy Urzędu.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 
IX.  Inne informacje:
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji kwalifikacyjnej dowód tożsamości.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował niezawarciem umowy o pracę.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1)   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo:  sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,  telefonicznie: 52 3816005.
2)   Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
3)   Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz art. 22’ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko pracy.
4)   Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5)   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie zostaną zniszczone.
6)   Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7)   Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. 
8)   Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
PLIKI DO POBRANIA:

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 września 2019)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 września 2019, 18:32:29)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (25 października 2019, 11:29:04)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 694