Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Beata Marchlik, Dąbrowa Chełmińska 
uzasadnienie wyboru: Pani Beata Marchlik spełnia wszystkie wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne na stanowisku – opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym dnia 03.06.2019 r.
Kandydatka posiada odpowiednie predysposycje osobowościowe, wiedzę, a także doświadczenie i praktyczne umiejętności w pracy z osobami niesamodzielnymi, co gwarantuje prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (13 czerwca 2019)
Wprowadził: Szymon Kalawski (13 czerwca 2019, 11:26:23)stanowisko:

Opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 12 czerwca 2019  15:30Zdjęcie

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU PIERWSZEGO ETAPU NABORU

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej ogłoszone w dniu 3 czerwca 2019 r. złożono jedną ofertę.


W wyniku oceny złożonej oferty dotyczącej ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy

- opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej do kolejnego etapu konkursu został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 6.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 11 czerwca 2019 r.


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przeprowadzona zostanie w dniu
13 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 o godz.10:15.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Barbara Kapanowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

w związku z realizacją przez Gminę Dąbrowa Chełmińska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej projektu:
„NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. 
   
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OPIEKUN(KA)
w ośrodku pomocy społecznej


Nazwa i adres jednostki:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
Nazwa stanowiska pracy: Opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej

I. Warunki pracy na stanowisku:
1.  wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze – etat;
2.  umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy;
3.  przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 17 czerwca 2019 r.;
4.  praca w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
II. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej  lub/i posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi,
2. ukończenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
3. wykształcenie minimum podstawowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej,
4. co najmniej roczny staż pracy,
5. obywatelstwo polskie,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach pomocy społecznej lub służby zdrowia,
2. umiejętności interpersonalne (w tym: łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
3. umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętność działania w warunkach stresu,
4. dyspozycyjność, sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
5. umiejętność organizowania pracy własnej,
6. umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetu,
7. prawo jazdy kat. B,
8. dysponowanie samochodem osobowym.
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i obejmuje w szczególności:
 
1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
2. opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno - pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianę bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej);
 
5. indywidualne dokumentowanie usług opiekuńczych tj. prowadzenie następującej dokumentacji:
- indywidualnego planu wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną (w tym opracowanie dokumentu), dzienników czynności opiekuńczych, kart pracy.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy/przebieg wcześniejszego zatrudnienia,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych (w przypadku doświadczenia osobistego wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego
– oświadczenie),
5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6.  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku opiekuna(ki) w ośrodku pomocy społecznej,
7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania (kliknij tutaj) (56kB) pdf ),
8. oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
 
UWAGA!
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) i list motywacyjny kandydat(ka) podpisuje własnoręcznym podpisem.
Natomiast oświadczenia, życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć dodatkowo klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz własnoręcznym podpisem.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 15.30:
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, w godzinach pracy Ośrodka  lub
- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21,  86-070 Dąbrowa Chełmińska
z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko: opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej”
 
        O zachowaniu terminu złożeniu dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej.
         Nie będą rozpatrywane aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami oraz dokumenty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej i po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
 
VII. Postępowanie rekrutacyjne: 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego: 
Etap I.    Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, 

Etap II.   Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej  i dokonanie wyboru pracownika. 
O zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji dowód tożsamości.
 
W przypadku zatrudnienia kandydat(ka) zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia. Brak ww. dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
VIII. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Rekrutacja
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: gops@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie: 52 38-16-769.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: m.lochocki@jumi2012.pl.
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,
2)      art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z
1) art. 221 .§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych2,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2,
4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych2,
5) umowa nr UM_SE.433.1.656.2018 o dofinansowanie Projektu "NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska" Nr RPKP.09.01.02-04-0007/182,
3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,
4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
2. Podanie danych:
1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,
2) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:
1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji,
2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
4. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
5. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści Twoich danych;
2) sprostowania Twoich danych;
3) usunięcia Twoich danych, jeżeli:
a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
------------------------------------------
1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe
2 nieprawidłowe należy skreślić
 
 
Dąbrowa Chełmińska, dnia 3 czerwca 2019 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Wytworzył: Barbara Kapanowska - Kierownik GOPS (3 czerwca 2019)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 czerwca 2019, 12:16:50)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (13 czerwca 2019, 11:26:23)
Zmieniono: rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij