ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Załatwianie spraw:
w godzinach pracy Urzędu

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:
- Urząd Gminy pokój nr 19

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Gminy wraz z informacjami jak daną sprawę można załatwić.

1. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

wymagane dokumenty:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Opis procedury:
Zainteresowany wypełnia wniosek (kliknij niżej):
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (40kB) word

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 19

Termin załatwienia sprawy – 14 dni (uzależnione jest od posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z wymaganą opinią)

Opłata:
1) 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dodatkowe informacje:
- Opłata o której mowa powyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
- W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Na podstawie art. 11, ust. 4 przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).
Opłatę o której mowa w ust. 2 podwyższa się przedsiębiorcy któremu wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

DRUKI DO POBRANIA:


2. ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
art. 181 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (39kB) word

Załączniki:
kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska).

Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

* Opłata roczna wynosi:
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

termin załatwienia sprawy:
do 30 dni.

tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1) Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.
2) Odbiór zezwolenia odbywa się przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.    

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (7 lipca 2003, 14:14:01)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (7 sierpnia 2018, 13:37:15)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej i załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7828