DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Załatwianie spraw:
w godzinach pracy Urzędu Gminy

Miejsce załatwiania wszystkich spraw:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
pok. nr 19.

Lista spraw, które można załatwić w Urzędzie Gminy:

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa (można wypełniać od 01.01.2012)


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        


Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny
  z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.


Więcej informacji na stronie CEIDG.

Wprowadzenie zasady "jednego okienka" nie zwalnia przedsiębiorców, w określonych sytuacjach, od konieczności załatwiania spraw w pozostałych urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście, przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym np. informacji o wyborze formy opodatkowania, czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług - VAT.


1. WPIS DO EWIDENCJI:
Kogo dotyczy:
Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości.
   
Opłaty:
nie podlega opłatom

Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej – pokój 19

Miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika – pokój 19,
2. Według zasad opisanych w punkcie "miejsce składania dokumentów".
druk pełnomocnictwa (pobierz) (28kB) word
 
Termin załatwienia sprawy:
1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. 

 
PRZYDATNE INFORMACJE:

URZĄD SKARBOWY

Składając w urzędzie gminy  wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokonujemy równocześnie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Za pośrednictwem tego wniosku dokonujemy rejestracji /aktualizacji numeru identyfikacyjnego NIP oraz wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.


Przedsiębiorcy deklarujący podjęcie czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są - poza złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy - do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku (za pośrednictwem formularza VAT-R).

ZUS/KRUS

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom.

1. Ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe.

2. Ubezpieczenia zdrowotne.

> Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudniająca przy prowadzeniu tej działalności inne osoby zobowiązana jest do opłacania składek na:
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

> Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy.

Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w ZUS ma do dyspozycji następujące formularze:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej zarówno w zakresie ubezpieczenia społecznego, jak i zdrowotnego,
 • ZUZ ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie firmy w ZUS-ie nie podlega opłacie.

Ważne!
Terminy opłacania składek są następujące:
a) do 10-go dnia następnego miesiąca - jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników,
b) do 15-go dnia następnego miesiąca - jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

DOKUMENTY...

W celu dokonania zgłoszenia w ZUS przedsiębiorca musi posiadać następujące dokumenty:
1) dokument tożsamości,
2) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał
do wglądu),
3) kopia decyzji o nadaniu numeru NIP (oryginał do wglądu),
4) numer firmowego rachunku bankowego,
5) w przypadku zatrudniania pracowników - dane wszystkich pracowników,
obejmujące w szczególności ich numery PESEL i NIP.

UWAGA!
Podstawowa stawka składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców stanowi
60% średniego wynagrodzenia krajowego.

ULGI!!!

 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają prawo do skorzystania z ulgi w zakresie wysokości składek ZUS. Z ulgi tej można korzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.
 • Osobami uprawnionymi do skorzystania z ulgi w tym zakresie są: przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 roku, przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność:

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób należących do KRUS

Nieprzekroczenie rocznej granicznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi jedną z przesłanek podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez rolnika (domownika) prowadzącego działalność gospodarczą.
Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2017 wynosi 3300 zł.

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. poz. 634).URZĄD STATYSTYCZNY:


godnie z zasadą "jednego okienka" przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Dane z wniosku urząd gminy/miasta przekazuje urzędowi statystycznemu, który na jego podstawie nadaje numer REGON.

Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędem statystycznym. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON urząd statystyczny przesyła w ciągu 7 dni do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze REGON.

Ważne!

W przypadku spółki cywilnej numer REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.


2. ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI:
Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości.
   
Opłaty:
nie podlega opłatom
 
Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej – pokój 19
 
 Miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika – pokój 19,
2. Według zasad opisanych w punkcie "miejsce składania dokumentów".
 
Termin załatwienia sprawy:
1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w ciągu 7 dni od powstania tych zmian.
2.  Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
3. Dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione muszą być (po pisemnym wezwaniu) uzupełnione w ciągu 7 dni.
 
 
3. WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI:
Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dowód osobistego w celu stwierdzenia tożsamości.
 
Opłaty:
Nie podlega opłatom.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej – pokój 19 
 
Miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika – pokój 19,
2. Według zasad opisanych w punkcie "miejsce składania dokumentów".
 
Termin załatwienia sprawy:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. 


Uwagi i dodatkowe informacje:
1.Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania  działalności w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia
2. Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w następujących przypadkach: -dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną,
- wpis dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem,
- wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe,
- wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.


4. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kogo dotyczy:
Przedsiębiorców posiadających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Opłaty:
Nie podlega opłatom
 
Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej  – pokój 19

Miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika – pokój 19,
2. Według zasad opisanych w punkcie "miejsce składania dokumentów".  

Termin załatwienia sprawy:
1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. 

Uwagi i dodatkowe informacje:
 Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

5. WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kogo dotyczy:
Przedsiębiorców posiadających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Opłaty:
Zwolnione z opłat
 
Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej  – pokój 19

Miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika – pokój 19
2. Według zasad opisanych w punkcie "miejsce składania dokumentów".

Termin załatwienia sprawy:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. 

 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (7 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (7 lipca 2003, 14:00:48)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (2 listopada 2017, 15:55:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7302