DODATKI MIESZKANIOWE

SPRAWY MIESZKANIOWE

Załatwianie sprawy:
w godzinach pracy Urzędu

Miejsce załatwienia :
Urząd Gminy pokój nr 13

1. DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).
 3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienki oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów oraz stan wyposażenia technicznego budynku.
 4. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń wydanych przed tą datą, ale nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o dodatkowym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.
 6. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci w wieku do 25 lat przedkładają
 7. PIT-37 i PIT /0 lub inny dokument (zaświadczenie), z którego wynika kwota dokonanego odliczenia.

Do wglądu:

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).
 2. Naliczenie czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 3. Rozliczenia mediów (c.o., woda, ścieki, śmieci w deklarowanym okresie).
 4. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego i unijnego
 6. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.
 7. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu
 8. Rachunek (faktura) za energię elektryczną.
 9. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.
 10. PIT-37 i PIT/0 lub inny dokument (zaświadczenie) potwierdzające kwotę dokonanego odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na dziecko/dzieci.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.Nr 156, poz.1828),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów.
W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty administracyjne
Brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy po uprawomocnieniu się decyzji - wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału, który wypłacany jest do rąk wnioskodawcy.

Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem
do 30% tzn.:
1 osoba - 35 m2 + 30% = 45,5 m2
2 osoby - 40 m2 + 30% = 52,0 m2
3 osoby - 45 m2 + 30% = 58,5 m2
4 osoby - 55 m2 + 30% = 71,5 m2
5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5 m2
6 osób - 70 m2 + 30% = 91,0 m2
7 osób - 75 m2 + 30% = 97,5 m2
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 


 *Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.
* Zgodnie z powyższym dochodem są wszelkie wpływy stanowiące przysporzenie środków materialnych, które mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na zajmowane mieszkanie. (Wpływem takim jest m.in. nadpłata z tytułu rozliczenia mediów otrzymana w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.)


druki:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (101kB) pdf
Zaświadczenie (27kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadurska (7 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (7 lipca 2003, 13:56:04)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (11 marca 2015, 15:03:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5898