Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, 
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej następuje z zachowaniem poniższych warunków:

  • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
  • obowiązku dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje określają odrębne przepisy.
  • Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie. W
  • przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (6 lipca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 lipca 2015, 14:48:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617