UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska udostępniania jest poprzez:
 • Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska pod adresem:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
 • Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
 • Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z-informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
 • Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Gminy.
 • w przygotowaniu
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek: 
Przykładowy formularz wniosku -kliknij, aby pobrać (60kB) plik
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, zaś formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.
 • Podanie w przedmiotowym wniosku danych osobowych wnioskodawcy nie jest obowiązkowe i ma charakter dobrowolny. 
 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać w jeden z niżej wymienionych sposóbów: 
 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
 2. złożyć osobiście sekretariat  - Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
 3. przesłać na nr fax: 52 38 16 290
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl
 5. poprzez(elektroniczną platformę usług administracji publicznej) www.epuap.gov.pl -> URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ (/2h4v41qktu/SkrytkaESP)

Termin załatwienia sprawy:


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.


Tryb odwoławczy
 
Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

Opłaty

Zasadą jest, że dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Przewidziany jest jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot udostępniający informację może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (3 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (3 lipca 2003, 14:39:59)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (2 października 2018, 11:25:37)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8957