Regulamin wynagradzania

Zarządzenie nr 0050.23.2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 24 marca 2022


w sprawie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz rozporządzenia z dnia 25 października 2021 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1960)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie 0152-6/09 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania.
 
§ 4. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2022 r. 
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 marca 2022 r.                  
             
Regulamin wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
 
I. Przepisy ogólne
 
§ 1. 1. Regulamin wynagradzania zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki  wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z  pracą i warunki ich przyznawania.
2.    Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu.
3.    Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do akt osobowych pracownika.
 
§ 2. 1. Regulamin ustala:
1)   wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,
2)   szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych,
3)   warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym,
4)   warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym,
5)   warunki i sposób przyznawania oraz wypłacania premii pracownikom samorządowym,
6)   warunki przyznawania oraz warunki  i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym.
2.    Regulamin obowiązuje pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub powołania bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.
 
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych;
3) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska;
4) pracodawcy -oznacza to Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
5) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej na podstawie wskazanej w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy, bez względu na wymiar czasu pracy.
 
II. Wymagania kwalifikacyjne
 
§ 4. 1. W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 Ustawy.
3. Osoby zatrudnione na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające realizację zadań osoby zastępowanej.
 
 
III. Szczegółowe warunki wynagradzania
 
§ 5. 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny zgodnie z § 6 Regulaminu, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Rozporządzeniu.
3. Dodatek za wieloletnią pracę – przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby oraz w czasie innej niż zwolnienienie lekarskie usprawiedliwionej nieobecności, za którą przysługuje zasiłek lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub z ubezpieczenia wypadkowego
4. Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy określa Ustawa oraz Rozporządzenie.
5. Ustala się Maksymalne kategorie zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
IV. Wynagrodzenie zasadnicze
 
§ 6. 1. Maksymalny miesięczny poziom  wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, określa załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
2. Stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Wynagrodzenie zasadnicze dla każdego pracownika ustalane jest w umowie o pracę poprzez podanie kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia należnej pracownikowi.
4. Pracownikowi  zatrudnionemu  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  wynagrodzenie zasadnicze  i  inne  składniki  wynagrodzenia  przysługują  w  wysokości  proporcjonalnej  do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
 
V. Dodatek funkcyjny
 
§ 7. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem, w tym zastępcom kierowników referatów, Sekretarzowi Gminy, kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 2.  Maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby oraz w czasie innej niż zwolnienie lekarskie usprawiedliwionej nieobecności, za którą przysługuje zasiłek lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub z ubezpieczenia wypadkowego.
 
VI. Dodatek specjalny
 
§ 8. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznaje Wójt, określając jego wysokość.
3. Wójt przyznaje dodatek specjalny na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i może być przyznany w kwocie wynoszącej nie więcej niż 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek przyznano.
5. Dodatek  specjalny  nie  przysługuje  pracownikowi  za  dni  usprawiedliwionej nieobecności  w  pracy  spowodowanej  chorobą  lub  koniecznością  osobistego  sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny lub urlopem macierzyńskim
 
VII. Premia
 
§ 9. 1. Premia może być przyznana pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe w sposób prawidłowy i przejawiają zaangażowanie w wykonywaną pracę.
2. Wysokość miesięcznej premii nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3. Premię przyznaje Wójt.
4. Wypłata premii dokonywana będzie w dniu wypłaty wynagrodzenia.
 
VIII. Nagrody
 
§ 10. 1. Nagroda może być przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Przyznanie nagrody pracownikowi następuje z inicjatywy Wójta Gminy lub na wniosek Zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza lub Kierownika Referatu.
4. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości nagród podejmuje Wójt.
5. Pracownik,  na  którego  nałożono  karę  porządkową  w  okresie  ostatnich  6  miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody, traci do niej prawo.
6. Nagrody mogą być przyznawane pracownikom w ciągu całego roku.
7. Nagroda ma charakter uznaniowy, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
 
IX. Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń
 
§ 11. Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń określony jest w Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
X. Postanowienia końcowe
 
§ 12. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.
 
 
 PLIK DO POBRANIA:
Załączniki do Regulaminu, kliknij, aby pobrać (210kB) pdf

ZMIANY DO REGULAMINU (pliki do pobrania):

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wojt Gminy (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 kwietnia 2022, 14:44:42)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (4 lipca 2023, 16:01:12)
Zmieniono: dodanie zarządzenia zmieniającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1345